สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,454
 เรื่อง : เน้นย้ำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:17:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,453
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:16:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,452
 เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับ : 235 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:08:52 น. ]

รับแล้ว : 174 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 61 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,451
 เรื่อง : การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 12:02:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,450
 เรื่อง : การตกแต่งสถานที่ ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:58:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,448
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดูแลธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:53:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,447
 เรื่อง : สำเนาใบสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ฝายหลวง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:49:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,446
 เรื่อง : รายงานจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เขตเลือกตั้งที่ 13 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)(สถ4/4,4/5)
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ฝายหลวง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:46:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,445
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:44:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,444
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถื จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:28:35 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,443
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:18:06 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,442
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธาน โครงการรับฟังการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:11:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,441
 เรื่อง : ขอส่งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 11:06:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,439
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 10:40:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,438
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับแนวทางการจัดการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 09:59:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,437
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 09:49:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,436
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 09:46:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,435
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 09:17:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,433
 เรื่อง : เชิญร่วมต้อนรับคณะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 มีค. 67 17:11:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,432
 เรื่อง : ขอเชิญมาดำเนินการจัดทำสัญญาและรับเงิน อุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะอวดของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (งวด ที่1)
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 มีค. 67 17:00:57 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84   | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๒๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖