สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,124
 เรื่อง : ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:44:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,123
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:41:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,122
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:15:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,121
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ - ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละศิลปกรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:15:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,120
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:12:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,119
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลร่างทำเนียบหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ คทช.
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานที่ดินจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:11:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,118
 เรื่อง : การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:08:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,117
 เรื่อง : ขอเลิกประกอบอาชีพค้าของเก่า
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:02:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,116
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านหม้อ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:01:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,115
 เรื่อง : ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์นักปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 13:43:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,113
 เรื่อง : ประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 12:02:29 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,112
 เรื่อง : แผนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 11:56:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,111
 เรื่อง : แผนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 11:55:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,110
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" เดือนกันยายน ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 11:31:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,109
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรมโครงการ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์?
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 11:24:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,108
 เรื่อง : ประชุม Dopa Chanel ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 11:16:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,107
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์เอกชน (ห้องเย็น)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 11:13:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,106
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 11:01:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,105
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 10:59:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,104
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 10:58:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25   | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๕๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖