สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,208
 เรื่อง : แจ้งการเข้าตรวจสอบ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 15:19:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,207
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกตรวจราชการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 15:09:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,206
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกตรวจราชการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 15:07:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,204
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ผ่านช่องทางเพจ (Facebook Fanpage)
ผู้รับ : 155 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:51:27 น. ]

รับแล้ว : 108 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,203
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการจัดระเบียบสังคม 2.67 อำเภอบ้านโคก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:47:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,202
 เรื่อง : งบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:40:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,201
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:20:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,200
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการจัดระเบียบสังคม 2.67 อำเภอฟากท่า
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:15:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,199
 เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:13:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,198
 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของ จพง.ปปส.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:07:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,197
 เรื่อง : ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำแผนโครงการเพื่อบรรจุในแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 14:02:15 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,196
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเสนอโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:55:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,195
 เรื่อง : การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:52:21 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,194
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการจัดระเบียบสังคม 2.67 อำเภอน้ำปาด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:36:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,193
 เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:35:05 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,192
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ผู้รับ : 1. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านหม้อ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:27:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,191
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการจัดระเบียบสังคม 2.67 อำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:22:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,190
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกโครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:15:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,189
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับเป็นพินัย(ฉบับที่2)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 13:01:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,188
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อำนวยความสะดวกโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 12:58:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,692 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74   | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๔๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖