สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,758
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:50:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,757
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:48:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,756
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:47:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,755
 เรื่อง : กำหนดการจัดประชุมเวทีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร "จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม) " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:46:57 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,754
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ฝั่งขวาโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ 2. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:45:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,753
 เรื่อง : ส่งข้อมูล
ผู้รับ : 1. สำนักงานสถิติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:45:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,752
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเข้าดำเนินการปักหลักเขตของงานก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ 2. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:42:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,751
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:40:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,750
 เรื่อง : กำหนดการจัดประชุมเวทีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร "จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม) " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:33:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,749
 เรื่อง : กำหนดการจัดประชุมเวทีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร "จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม) " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:32:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,748
 เรื่อง : กำหนดการจัดประชุมเวทีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร "จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม) " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:32:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,747
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อทอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:28:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,746
 เรื่อง : รายงานการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์"
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:24:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,744
 เรื่อง : การลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย 5 กลุ่ม ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:22:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,743
 เรื่อง : กำหนดการจัดประชุมเวทีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร "จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม) " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:20:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,742
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:17:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,741
 เรื่อง : รายงานการจัดทำโครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณสนับสนุน(ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) และแผนงบปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:15:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,740
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:14:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,739
 เรื่อง : การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยช์นในที่ดินสาธารณประโยช์นที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:07:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,738
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน เครือข่ายสุขภาพระดับตำบล และเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:02:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116   | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๕๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖