สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,169
 เรื่อง : แนวทางการควบคุมสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:46:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,168
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:45:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,167
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:37:54 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,166
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจรายละเอียดข้อมูลไม้มีค่าในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:35:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,165
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:17:58 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,164
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:13:27 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,163
 เรื่อง : สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:03:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,161
 เรื่อง : อนุมัติเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 13:58:43 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,160
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ศูนย์เครือข่ายระดับจังหวัด
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 13:55:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,159
 เรื่อง : หนังสือขอความร่วมมือสำรวจการดำเนินงานตามข้อค้นพบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 13:44:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,158
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 13:36:44 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,157
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 13:22:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,156
 เรื่อง : ตอบรับการเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 13:19:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,155
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 12:37:44 น. ]

รับแล้ว : 36 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,154
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้รับ : 38 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 12:35:46 น. ]

รับแล้ว : 37 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,153
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 12:32:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,152
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 11:40:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,151
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ?แกนนำส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระดับภาค?
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 11:30:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,150
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนมกราคม 2567
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์ 2. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 11:24:09 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,149
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 11:19:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97   | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๘๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖