สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,718
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:18:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,717
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโคตรงการโรงเรียนครอบครัว กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:10:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,716
 เรื่อง : รายงานผลการดเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:09:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,715
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:08:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,714
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์เชื่อมความสัมพันธ์ครอบครัวยุคดิจิทัล
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:06:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,712
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:05:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,711
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:04:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,710
 เรื่อง : การเบิกจ่ายค่าต่อบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ สำหรับบุคคลภายนอก (การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:52:02 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,708
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2567 ? 16 เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:47:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,707
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2567 ? 16 เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:45:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,705
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:16:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,704
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean" เรีย
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:11:34 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,703
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 47 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:08:18 น. ]

รับแล้ว : 45 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,702
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.คีรีทอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:08:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,701
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม โครงการสืบสาน รักษาและพัฒนาต่อยอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศร
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 13:36:46 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,700
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเพื่อการประเมินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 13:36:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,699
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม โครงการสืบสาน รักษาและพัฒนาต่อยอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 13:28:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,698
 เรื่อง : การรายงานสรุปผลการดำเนินของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 13:17:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,697
 เรื่อง : ส่งรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการทางด้านพัสดุ (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 13:04:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,696
 เรื่อง : แผนการรับบริขาคโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 11:18:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27   | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๐๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖