สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,514
 เรื่อง : เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนธันวาคม 2565)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 17:51:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,513
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง ไตรมาส 1.66
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 17:17:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,512
 เรื่อง : แจ้งผลการขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 16:59:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,511
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เลื่อนการประชุมคณะทำงานเดินแบบผ้าไทยมหากุศล ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 16:52:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,510
 เรื่อง : ขอแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 16:52:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,509
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไตรมาสที่ 1
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 16:49:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,508
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พก.
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 16:34:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,507
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การพบการจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 16:10:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,506
 เรื่อง : การประชุม อ.ก.พ.ด. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 15:45:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,505
 เรื่อง : แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 15:03:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,504
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 15:02:40 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,501
 เรื่อง : แจ้งรายงานการประชุมบริหารจัดการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:52:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,500
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการออกร้านและประกวดร้านงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:40:47 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,499
 เรื่อง : การพิจารณากลั่นกรองการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:36:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,498
 เรื่อง : การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:35:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,497
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบขอบเขตตรวจราชการ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:33:53 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,496
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:16:39 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,495
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:15:38 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,494
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:15:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,493
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 ธค. 65 14:14:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,718 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95   | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๙๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖