สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,829
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 14:49:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,828
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิจารณาผลการประกวดราคา
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 14:38:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,827
 เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 14:27:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,826
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการตัดสินกีฬาตำบลชัยจุมพล ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 14:21:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,825
 เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ปฏิบัติงานและทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 13:57:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,824
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนหนังสือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 13:45:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,823
 เรื่อง : ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 13:43:08 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,822
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม"
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 13:40:34 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,821
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม ในขอบเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 13:37:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,820
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 13:07:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,819
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 12:47:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,818
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 12:01:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,817
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 11:53:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,816
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 11:42:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,815
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน " โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการประเมินเมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 "
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 11:35:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,814
 เรื่อง : แจ้งแผนการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 11:24:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,813
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 11:22:29 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,812
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานรณรงค์สายไทยแก้มแดงออนไลน์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 11:18:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,811
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
ผู้รับ : 239 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ่อทอง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 11:06:32 น. ]

รับแล้ว : 176 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 63 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,810
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแก่ง
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:52:32 น. ]

รับแล้ว : 205 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 204 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,175 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120   | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๕๑,๖๕๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖