สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 55,976
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครองระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 13:53:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,975
 เรื่อง : การบริการทดสอบเป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสวาระดิถีวันปีใหม่ และวันครู ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 12:01:09 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,974
 เรื่อง : ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 11:36:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,973
 เรื่อง : บูรณาการแผนงานโครงการส่งเสริมยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 และขอบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 11:34:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,972
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกแผนและผลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนะดับจังหวัด (กพร.ปจ)
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 11:26:35 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,971
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้บริการเรือโดยสารสปีดโบ๊ท (Speed Boat)
ผู้รับ : 1. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 11:24:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,969
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่ โดยใช้กลไกการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 140 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 11:11:30 น. ]

รับแล้ว : 98 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 42 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,968
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 11:10:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,967
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอมูลพื้นฐานด้านการเกาตรของจังหวัดและข้อมูลเชิงสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกาตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 11:05:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,966
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกหมู่บ้านตามเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 10:54:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,965
 เรื่อง : บัญชีสรุปนโยบายสำคัญในการส่งมอบงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 10:51:23 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,964
 เรื่อง : การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 10:45:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,963
 เรื่อง : ข้อบังคับคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 10:42:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,962
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้อมูลการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 10:04:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,961
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพะรเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณสรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 09:45:31 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,959
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 09:42:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,958
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 09:39:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,957
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 09:30:05 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,956
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 08:11:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,955
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 19:10:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,695 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121   | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๐๑,๐๔๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖