สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,808
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 62 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:50:24 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 21 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,805
 เรื่อง : ขอเชิญส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:41:01 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,804
 เรื่อง : รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:26:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,802
 เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:24:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,801
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมคัดเลือกผุ้แทนคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 และการประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม 2. เทศบาลตำบลวังกะพี้ 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:18:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,800
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:14:41 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,799
 เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 10:08:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,798
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:57:11 น. ]

รับแล้ว : 207 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,797
 เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:57:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,795
 เรื่อง : อัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:47:14 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,794
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:43:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,793
 เรื่อง : การดำเนินงานตัวตัวชี้วัดร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:40:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,791
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:24:52 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,790
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:19:52 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,789
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนเผ้าระวังและเยี่ยมเสริมพลังและประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:17:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,788
 เรื่อง : ข้อมูลแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ขอแผ่นดิน ปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:16:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,786
 เรื่อง : ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:11:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,785
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติมตามนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 08:42:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,784
 เรื่อง : ขอความร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 08:37:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,782
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลผู้ประสานงานจิตอาสาพระราชทาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 08:17:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,175 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121   | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๕๐,๙๓๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖