สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,550
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมการคัดเลือก NCD Clinic Plus ดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 09:34:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,548
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 09:32:27 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,547
 เรื่อง : รายงานผลการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 09:18:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,546
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 09:13:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,545
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 09:12:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,544
 เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 09:08:12 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,542
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 08:50:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,541
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:32:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,540
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:28:05 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,538
 เรื่อง : ขอส่งแผนการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:18:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,537
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเทคนิคด้านสุขอนามัยพืช (Joint Technical Committee : JTC-SPS)ไทย -จีน ครั้งที่ 8 (ประเด็นพืช)
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:08:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,535
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเทคนิคด้านสุขอนามัยพืช (Joint Technical Committee : JTC-SPS)ไทย -จีน ครั้งที่ 8 (ประเด็นพืช)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:06:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,534
 เรื่อง : การอบรมพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:05:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,533
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:02:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,532
 เรื่อง : ซักซ้อมการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:00:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,531
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการประสานความร่วมมือในการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 15:59:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,530
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 15:56:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,529
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 15:46:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,528
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ? 25 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 15:43:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,527
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ? 25 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิย. 67 15:41:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105   | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๒๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖