สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,433
 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 15:54:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,432
 เรื่อง : รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ประจำเดือนธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 15:52:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,431
 เรื่อง : ส่งแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 15:52:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,430
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่ที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 15:52:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,429
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 15:18:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,428
 เรื่อง : รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 15:15:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,427
 เรื่อง : การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 15:10:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,426
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:46:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,425
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:43:15 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,424
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:40:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,423
 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:40:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,422
 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:39:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,421
 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:38:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,420
 เรื่อง : แจ้งการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:36:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,419
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:27:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,418
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินราคากลางพัสดุชำรุด
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 14:12:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,417
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การายงานแผนและผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565-2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 13:56:01 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,416
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รายชื่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 13:55:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,414
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 13:40:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,413
 เรื่อง : : แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธค. 65 13:36:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,727 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99   | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๔๕๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖