สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,680
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:21:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,679
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:20:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,678
 เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:20:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,677
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:19:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,676
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเหมืองและทางสาธารณประโยชน์ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 3120 หมู่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 08:50:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,675
 เรื่อง : การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 20:11:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,674
 เรื่อง : การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 20:09:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,673
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 17:09:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,672
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 17:04:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,671
 เรื่อง : ขอให้ปรับปรุงข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:58:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,670
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 5. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:30:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,669
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฦาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:29:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,668
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 412 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:26:31 น. ]

รับแล้ว : 215 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 197 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,667
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:25:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,666
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:23:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,665
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:22:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,664
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ และชุดข้อมูลในการจัดทำประเด็นย่อยภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:19:15 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,663
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน(รอบการประเมิน 12 เดือน) ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์(e-SAR)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 16:07:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,662
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:50:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,661
ด่วน


 เรื่อง : ขออนุมัติบุคลากรครูโครงการเพชรในตม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:49:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99   | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๓,๐๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖