สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,701
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบประเมินผลคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 11:32:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,700
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ 3/๒๕๖7
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 11:24:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,699
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 11:22:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,698
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานคณะทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สังคม และสุขภาพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 11:18:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,696
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานที่ดินจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 11:05:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,695
 เรื่อง : ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (บ้านรักษ์สี่ขาอุตรดิตถ์) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:44:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,694
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ และชุดข้อมูลในการจัดทำประเด็นย่อยภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ผู้รับ : 1. บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:43:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,693
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:38:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,692
 เรื่อง : การรับสมัครเพื่อคัดเบลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผู้รับ : 412 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:33:45 น. ]

รับแล้ว : 212 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 200 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,691
 เรื่อง : ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการจัดทำป้าย Billboard ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:32:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,690
 เรื่อง : ขอให้ไปทำสัญญารับเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 1. อบต.นาขุม 2. อบต.สองคอน 3. อบต.บ่อทอง 4. อบต.หาดล้า 5. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:11:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,689
 เรื่อง : ขอให้ไปทำสัญญารับเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:08:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,688
 เรื่อง : ส่งเอกสารโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 10:04:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,687
 เรื่อง : การจัดงาน Most Music and Art @UTD
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:57:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,686
 เรื่อง : การจัดงาน Most Music and Art @UTD
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:55:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,685
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิดอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ถ้ำฉลอง 2. เทศบาลตำบลงิ้วงาม 3. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:48:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,684
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการอำเภออารยเกษตรฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:34:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,683
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:26:09 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,682
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:23:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,681
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ภายใต้คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 09:21:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98   | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๓,๐๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖