สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,145
 เรื่อง : โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:52:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,144
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. กอ.รมน.จว.อต. 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:49:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,143
 เรื่อง : ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง (ในลักษณะสด) ในช่วงฤดูการผลิต ปี 2566/67 จากเกษตรกร และกระจายออกนอกแหล่งผลิต (สดหรือแห้ง) ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:39:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,142
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 140 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:28:27 น. ]

รับแล้ว : 94 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 46 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,141
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนฯพ.ศ.2567(แนบเอกสารประชาสัมพันธ์)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:28:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,140
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:12:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,138
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว34 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:09:36 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,137
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว34 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 45 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 10:06:08 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,135
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:51:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,134
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:49:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,133
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:39:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,132
 เรื่อง : การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิ ตามมาตรา 153 ของรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:29:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,130
 เรื่อง : แจ้งเปลียนแปลงวันการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.นานกกก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:23:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,129
 เรื่อง : แจ้งเปลียนแปลงวันการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:22:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,128
 เรื่อง : แจ้งเปลียนแปลงวันการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:21:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,127
 เรื่อง : แจ้งเปลียนแปลงวันการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:20:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,126
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:17:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,125
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. รพ.สต.นายาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:15:09 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,123
 เรื่อง : ขอให้เร่งดำเนินการทำเส้นทางเข้าบ้าน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 09:00:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,122
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 มีค. 67 17:52:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98   | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๗๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖