สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,475
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 14:04:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,474
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 14:03:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,473
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 14:02:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,472
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 14:01:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,470
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:46:40 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,469
 เรื่อง : การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:46:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,468
 เรื่อง : การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ผต.รง.
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:45:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,467
 เรื่อง : การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ผต.รง.
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:44:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,466
 เรื่อง : การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:42:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,465
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. รพ.สต.น้ำหมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:35:35 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,464
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพจังอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:32:40 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,463
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพจังอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:31:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,462
 เรื่อง : ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:30:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,461
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพจังอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:28:51 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,460
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพจังอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:24:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,459
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:20:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,458
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพจังอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 138 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:19:33 น. ]

รับแล้ว : 116 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 22 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,457
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:19:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,456
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เน้นย้ำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 48 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:18:55 น. ]

รับแล้ว : 46 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,455
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 มีค. 67 13:18:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89   | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๗,๔๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖