สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,778
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 13:48:55 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,777
 เรื่อง : ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 13:46:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,776
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 2 มีนาคม 2567
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 13:38:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,775
 เรื่อง : ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 13:32:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,774
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 13:18:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,773
 เรื่อง : การประเมินราคารถจักรยานยนต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานขนส่งจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 13:14:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,772
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 12:45:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,771
 เรื่อง : ขอเชิญตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 12:03:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,770
 เรื่อง : ส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง กรณีแทนตำแหน่งว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ฝายหลวง [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 11:30:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,769
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 1) ผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 11:22:03 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,768
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 1) ผังเมืองรวม ชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 11:08:59 น. ]

รับแล้ว : 30 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,767
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอมอบหมายเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 1) ผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 11:04:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,766
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 11:02:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,765
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 10:59:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,764
 เรื่อง : ขอเชิญตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บต็อก ปีการผลิต 2566/67 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 10:40:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,763
 เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยช์นในราชการ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเดินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจัดหาประโยช์นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 10:39:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,762
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 10:13:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,761
 เรื่อง : กำหนดการจัดประชุมเวทีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร "จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม) " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:55:50 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,760
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:52:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,759
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 กพ. 67 09:51:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115   | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๓๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖