สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,086
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:18:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,085
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:16:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,084
 เรื่อง : ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน -4 ปี
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:16:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,083
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ
ผู้รับ : 149 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:14:02 น. ]

รับแล้ว : 100 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,082
 เรื่อง : การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:11:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,081
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจฟอร์มมาลีนในอาหารสดในร้านขายส่ง ร้านหมู่กะทะ จ.อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:05:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,080
 เรื่อง : การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 11:04:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,079
 เรื่อง : การดำเนินการเพิ่มเติม/ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:53:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,078
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ "โครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ" ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:36:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,077
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:21:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,076
 เรื่อง : การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:19:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,075
 เรื่อง : การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:18:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,074
 เรื่อง : การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้รับ : 1. อบต.ห้วยมุ่น 2. อบต.น้ำอ่าง 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:11:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,073
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 10:09:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,071
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 09:37:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,070
 เรื่อง : ขอส่งสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 08:54:56 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,069
ด่วนมาก


 เรื่อง : จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 ธค. 65 08:38:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,068
 เรื่อง : รายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญา กรณี การทุจริตทางทะเบียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 16:49:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,067
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 16:36:20 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,066
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนบุคลากรในการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 16:28:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115   | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๑๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖