สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,248
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงาน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:35:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,247
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:30:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,246
 เรื่อง : รายงานการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:29:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,245
 เรื่อง : (แก้ไข) ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:23:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,244
 เรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้้งที่ 19/2567 และครั้งที่ 20/2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:11:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,243
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:09:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,242
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องฯ
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:08:51 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,241
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 10:08:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,240
 เรื่อง : ขอรับความช่วยเหลือ กรณีประสบภัยพิบัตวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 09:11:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,239
 เรื่อง : แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 5/2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 09:10:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,238
 เรื่อง : ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุด และไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 08:52:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,237
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 10 มิย. 67 08:38:24 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,236
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 9 มิย. 67 11:44:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,235
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 9 มิย. 67 11:41:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,234
 เรื่อง : โครงการทบทวนความรู้สู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 9 มิย. 67 10:25:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,233
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 9 มิย. 67 10:14:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,232
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 9 มิย. 67 10:12:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,231
 เรื่อง : ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติปฎิบัติกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกขั้นต้น
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 9 มิย. 67 10:12:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,230
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติกรณีที่มีผู้ไดัรับเลือกขั้นต้นเพียงหนึ่งคน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 9 มิย. 67 07:58:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,229
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขิเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ (แก้ไขเวลา จาก 10.00 น. เป็น 12.30 น.
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 8 มิย. 67 16:13:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,686 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118   | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๐,๑๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖