สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,002
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการจัดหาวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:43:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,001
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนกรรมการตัดสินผลผลิตทางการเกษตร ในงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:42:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,000
 เรื่อง : จัดส่่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:41:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,999
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบรอการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโบายขิงรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:37:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,998
 เรื่อง : ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:36:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,997
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:35:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,996
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:34:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,995
 เรื่อง : ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:33:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,994
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสืบสาน ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาตำบลทุ่งยั้ง (แก้ไขแบบตอบรับ)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:31:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,993
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสืบสาน ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาตำบลทุ่งยั้ง
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:08:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,992
 เรื่อง : (ขอส่งใหม่แก้ไขฉบับเดิม)ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการาควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)ตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ 2558 ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:07:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,991
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 14:04:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,990
 เรื่อง : รายงานสถานการณืทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 13:55:35 น. ]

รับแล้ว : 206 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 204 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,989
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 13:54:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,988
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการจัดเก็บภาษีและการนำเงินส่งคลังแทนกัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 13:53:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,987
 เรื่อง : ขอส่งสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 13:52:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,986
 เรื่อง : ขอส่งรายการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์รายกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 13:34:29 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,985
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 13:15:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,984
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดเตรียมแผนที่ เพื่อการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) แก่คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 11:51:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,983
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 11:46:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202   | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๑๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖