สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,605
 เรื่อง : ขออนุญาตให้นักเรียนเข้้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:30:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,604
 เรื่อง : ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:29:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,603
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:28:33 น. ]

รับแล้ว : 207 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 202 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,602
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อมูลแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:25:06 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,601
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:22:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,600
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน และรับ-ส่ง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลผาจุก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:18:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,599
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อมูลแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:18:20 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,598
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน และรับ-ส่ง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านแก่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:15:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,597
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน และรับ-ส่ง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าปลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:13:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,596
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน และรับ-ส่ง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทองแสนขัน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:12:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,595
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน และรับ-ส่ง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:10:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,594
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน และรับ-ส่ง สภาเด็กและเยาวชนตำบลคอรุม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:07:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,593
 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิสภาเทศบาลตำบลร่วมจิต(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:06:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,592
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน และรับ-ส่ง สภาเด็กและเยาวชนตำบลฝายหลวง เข้าร่วมดครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:05:51 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,591
 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 13:53:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,590
 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 159 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 13:52:30 น. ]

รับแล้ว : 108 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,589
 เรื่อง : ขอเชิญตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 13:18:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,588
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 12:56:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,587
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.น้ำไผ่ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 12:05:05 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,586
 เรื่อง : การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 11:35:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,175 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130   | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๕๑,๕๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖