สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,365
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 17:03:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,364
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:58:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,363
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:47:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,362
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างถิ่นและปลาหมอสีคางดำ
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:45:28 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,361
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:44:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,360
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:37:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,359
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:36:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,358
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:35:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,357
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:34:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,356
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อทอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:33:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,355
 เรื่อง : การตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียนของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:14:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,354
 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 16:12:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,353
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ผู้รับ : 1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 15:51:12 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,352
 เรื่อง : การกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 15:38:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,351
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร ?การเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ทักษะการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท. รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 การ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 15:31:23 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,350
 เรื่อง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงเสียชีวิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ฝายหลวง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 15:27:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,349
 เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) พุทธศักราช ๒๕๖๗ และกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 15:08:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,348
 เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) พุทธศักราช ๒๕๖๗ และกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 145 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 15:02:34 น. ]

รับแล้ว : 95 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,347
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 52 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 15:00:17 น. ]

รับแล้ว : 43 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,345
ด่วนมาก


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 (แก้ไข้กำหนดการ)
ผู้รับ : 145 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 กพ. 67 14:52:01 น. ]

รับแล้ว : 94 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134   | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๗๑๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖