สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,918
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:22:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,917
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอข้อมูลสถิติการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 14:19:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,915
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ปรับปรุงคำสั่งแต่่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านบังคับใช้กฏหมาย
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:50:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,914
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM มิติด้านบ้าน/ที่อยู่อาศัย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:43:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,913
 เรื่อง : ขอตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:42:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,912
 เรื่อง : โครงการติดอาวุธกลยุทธ์ออนไลน์ เพิ่มยอดขายด้วยคอนเทนต์
ผู้รับ : 1. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:39:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,911
 เรื่อง : รายงานข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:26:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,910
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:23:59 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,909
 เรื่อง : รายงานข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:21:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,908
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:11:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,907
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 13:08:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,906
 เรื่อง : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:46:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,905
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:42:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,904
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานตรวรสอบสต๊อกของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2567
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:36:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,903
 เรื่อง : โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:36:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,902
 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:32:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,901
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รับเสื้อโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:19:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,900
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลแบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร 4)
ผู้รับ : 1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:10:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,899
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. มณฑลทหารบกที่35 4. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:06:03 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,898
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 11:04:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134   | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๓,๐๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖