สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,482
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์และรถสำหรับรับส่งอาหารบิณฑบาต โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:20:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,481
 เรื่อง : การรายงานข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:19:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,480
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:18:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,479
 เรื่อง : การรายงานข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:18:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,478
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:17:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,477
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:13:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,476
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:12:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,475
 เรื่อง : ขอเชิญ)ระชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขิมีบัตรประจำตัวผู็แสดงความสามารถ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:09:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,473
 เรื่อง : ขอเชิญ)ระชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขิมีบัตรประจำตัวผู็แสดงความสามารถ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 14:05:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,472
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:59:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,470
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้ส่งเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:43:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,469
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เลื่อนการพิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการยอดเยี่ยม ฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:42:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,468
 เรื่อง : การยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ผู้รับ : 44 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:39:00 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 23 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,467
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:28:01 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,466
 เรื่อง : ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 .ในช่วงเทศการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:25:49 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 24 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,465
 เรื่อง : ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค ปี 2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:22:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,464
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 235 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:22:38 น. ]

รับแล้ว : 179 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 56 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,463
 เรื่อง : ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบึงช่อ
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก 2. อบต.บ้านดารา 3. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 13:21:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,461
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลื่อนการนำเสนอผลการคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนยอดเยี่ยม ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 12:47:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,460
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 12:36:10 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,685 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143   | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๑๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖