สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,960
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 50 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 09:45:35 น. ]

รับแล้ว : 37 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 13 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,959
 เรื่อง : การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
ผู้รับ : 78 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 09:37:05 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,958
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั้งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 09:36:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,957
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องผู้พิการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 09:36:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,956
 เรื่อง : การยกระดับปฏฺิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 09:27:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,954
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องผู้พิการ
ผู้รับ : 92 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 09:18:34 น. ]

รับแล้ว : 54 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 38 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,953
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 08:51:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,952
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินขวบแห่ศิลปวัฒนธรรม ในงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด 5. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 08:46:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,951
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเขารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พใศใ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 08:38:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,950
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเขารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พใศใ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 08:36:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,948
 เรื่อง : ขอแจ้งกำหนดวันและเวลาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 08:32:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,947
 เรื่อง : การรายงานผลการลงพื้นที่ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 แลกะมาตรา 65 ฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 07:54:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,945
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบััติกากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 มีค. 66 07:46:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,944
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาประกาศกำหนดให้อปท. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน การดำเนินการจัดระบบบริการผู้ช่วยคนพิการ
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 17:43:02 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,943
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิญปฏิบัติการ โครงการจัดทำดัชนีวัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานที่ดินจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 17:31:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,942
 เรื่อง : การตรวจติดตามส่งต่อระดับชาติ
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 16:28:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,941
 เรื่อง : การตรวจติดตามส่งต่อระดับชาติ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 16:27:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,940
 เรื่อง : การตรวจติดตามส่งต่อระดับชาติ
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 16:26:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,939
 เรื่อง : การตรวจติดตามส่งต่อระดับชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 16:25:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,938
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานกรรมการและขอรับการสนับสนุนกรรมการตัดสินผลผลิตทางการเกษตร ในพิธีเปิดงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 16:18:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204   | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๐,๙๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖