สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,933
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.หาดงิ้ว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 16:18:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,932
 เรื่อง : การตรวจรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 16:15:17 น. ]

รับแล้ว : 75 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,931
 เรื่อง : กากรเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาวและแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านการประมง)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 16:00:34 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,930
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 16:00:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,929
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเข้า - ออกพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศ
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 15:42:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,928
 เรื่อง : แบบตอบรับ งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 15:24:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,927
 เรื่อง : แจ้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 15:10:25 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,926
 เรื่อง : การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ภายใต้ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:55:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,925
 เรื่อง : การตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:49:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,924
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บนถนนเจษฏาบดินทร์ บริเวณสี่แยกหนองบัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:36:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,923
 เรื่อง : มาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:35:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,922
ด่วนมาก


 เรื่อง : อนุญาตเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:27:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,921
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุญาตให้ลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:21:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,920
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:19:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,919
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:18:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,918
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:17:35 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,917
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:15:48 น. ]

รับแล้ว : 210 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 198 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,916
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนปฎิบัติการด้านการปก้องกันการทุจริตและประพฤติมชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:13:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,915
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:11:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,914
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 14:09:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,175 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161   | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๕๑,๗๐๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖