สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,854
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:36:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,852
 เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:23:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,851
 เรื่อง : แจ้งผลการตรวจสอบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:23:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,849
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามและยกระดับปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ปี2565-2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:22:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,848
 เรื่อง : แจ้งผลการตรวจสอบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:21:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,847
 เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:20:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,845
 เรื่อง : การตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:13:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,844
 เรื่อง : ข้อมูลราคากลางด้านประมง
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:12:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,843
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สอบถามกรรมสิทธิ์ที่ดินริมคลองโพ เพื่อดำเนินการโครงการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโพ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 15:05:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,842
 เรื่อง : แนวทางการใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปบมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:51:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,841
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:48:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,840
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ ผ้าไทยลายดอกประดู่สรีอุตรดิตถ์ ลายอัตลักษณ์ประจำจังหหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:40:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,839
 เรื่อง : รายงานการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมในการผลิตสุรากลั่นชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:34:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,838
 เรื่อง : ขอความร่วมือคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ด้านประมง ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:33:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,837
 เรื่อง : การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:30:41 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,836
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:30:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,835
 เรื่อง : รายงานการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 14:07:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,833
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมอบรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 13:37:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,832
 เรื่อง : แจ้งผลวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผุ้ตรวจราชการแผ่นดิน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 13:29:46 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,831
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 มีค. 66 13:14:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209   | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๑๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖