สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,504
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุยษชน (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:38:38 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,503
 เรื่อง : การดำเนินโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลังเพื่อผู้ยากไร้
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:36:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,502
 เรื่อง : แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2566 มติที่ 119/2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:30:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,501
 เรื่อง : แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2566 มติที่ 119/2566
ผู้รับ : 209 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:24:02 น. ]

รับแล้ว : 158 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,500
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษย์ชน (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:21:00 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,499
 เรื่อง : ข้อมูลราคากลางอาชีพด้านปศุสัตว์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:05:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,497
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:03:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,496
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมการบริหารจัดการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หลังรับการถ่ายโอน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 09:00:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,495
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรดำเนินโครงการช่วยเหลือยาเสพติดฯ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 08:07:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,494
 เรื่อง : โครงการช่วนเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลตำบลหาดกรวด 3. เทศบาลตำบลวังกะพี้ 4. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 07:56:54 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,493
 เรื่อง : ประชาสัมพัธ์ข่าวของทางราชการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มีค. 66 07:39:39 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,492
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ (ITA)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 16:57:49 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,491
 เรื่อง : ขอเชิญสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ D-RTI+ และระดับในเมืองใหญ่ city RTI เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 16:24:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,490
 เรื่อง : ขอเชิญสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ D-RTI+ และระดับในเมืองใหญ่ city RTI เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 16:23:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,489
 เรื่อง : การยกเลิกการเป็นนิติบุคคลของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 16:22:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,488
 เรื่อง : โครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด"
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 16:16:17 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,487
 เรื่อง : ส่งแบบรายละเอียดกิจกรรมที่ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 16:12:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,486
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน 2. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 16:07:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,485
 เรื่อง : รายงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 15:38:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,484
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างดสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรหลังทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ปี 2565/66ฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 มีค. 66 15:34:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178   | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 



จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๓๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖