สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,728
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:39:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,727
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:36:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,726
 เรื่อง : สรุปผลการจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:35:13 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,725
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาใน รายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:32:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,724
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์เชื่อความสัมพันธ์ครอบครัวยุคดิจิทัล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:32:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,723
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:31:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,722
 เรื่อง : สรุปผลการจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 210 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:31:22 น. ]

รับแล้ว : 158 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,721
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างสายใย สามวัย เพื่อครอบครัวอบอุ่น
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:29:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,720
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนากลไกและทักษะการำงานดด้านครอบครัวในชุมชนตำบลคอรุมและโครงการครอบครัวสัมพันธ์ตำบลคอรุม
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:24:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,719
 เรื่อง : ขอรายงานผลการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:24:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,718
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:18:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,717
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโคตรงการโรงเรียนครอบครัว กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:10:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,716
 เรื่อง : รายงานผลการดเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:09:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,715
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:08:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,714
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์เชื่อมความสัมพันธ์ครอบครัวยุคดิจิทัล
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:06:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,712
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:05:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,711
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 15:04:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,710
 เรื่อง : การเบิกจ่ายค่าต่อบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ สำหรับบุคคลภายนอก (การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:52:02 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,708
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2567 ? 16 เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:47:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,707
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2567 ? 16 เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 เมย. 67 14:45:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,685 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177   | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๐๓๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖