สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,064
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 13:34:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,063
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.หาดงิ้ว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 13:27:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,062
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับกระขัดกันแห่งผลประโยชน์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 13:24:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,061
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถุกคุมทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อทอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 13:23:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,060
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 13:07:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,059
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตาม 12 นโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 12:27:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,058
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 12:03:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,057
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 12:01:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,056
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 161 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 12:01:03 น. ]

รับแล้ว : 110 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,055
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 11:19:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,054
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 11:08:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,053
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:54:26 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,052
 เรื่อง : ขอสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ ขนย้ายสิ่งของ
ผู้รับ : 1. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:49:10 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,051
 เรื่อง : ขอส่งผลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำรอบประเมินตนเอง และขอความอนุเคราะห์ร่วมการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:48:41 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,050
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาอิน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:43:10 น. ]

รับแล้ว : 69 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,049
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:38:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,048
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาอิน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:37:59 น. ]

รับแล้ว : 69 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,047
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. กอ.รมน.จว.อต. 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:31:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,046
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไผ่
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 10:23:23 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,045
 เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือน เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:54:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199   | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๕๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖