| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.1 / ว 2164   12 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2163   12 พฤษภาคม 2566   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจักการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2162   12 พฤษภาคม 2566   การคัคเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2161   12 พฤษภาคม 2566   การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิต ปี 2565/66  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 2160   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2159   12 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2158   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2157   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2156   12 พฤษภาคม 2566   ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0023.5 / ว 2155   12 พฤษภาคม 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2154   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งกำหนดการลงพืันที่เพื่อรับรองตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2153   12 พฤษภาคม 2566   แผนลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล และ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล) และปลัดจังหวัดอุตรดตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก5115 / ว 2152   11 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก5115 / ว 2151   11 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก๕๑๑๕ / ว 2150   11 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ จังหวัดกำแพงเพชร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.2/ / ว 2149   11 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2148   11 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ทางสื่อโทรทัศน์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 2147   11 พฤษภาคม 2566   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร.“การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Smart City Management)”  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2146   11 พฤษภาคม 2566   การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2145   11 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลการขับเคลือน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 2144   11 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2143   11 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2142   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตัั้งข้าราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / ว 2141   11 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมประจำเดือน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และ นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2140   11 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2139   11 พฤษภาคม 2566   การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2138   11 พฤษภาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค3)รุ่นที่ี 3/66  (รายชื่อผู้รับหนังสือตามเอกสารแนบท้าย)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2137   11 พฤษภาคม 2566   ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว ณ ช่องทางธรรมชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาดและนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 2136   11 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.3 / ว 2135   11 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.3 / ว 2134   11 พฤษภาคม 2566   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.3 / ว 2133   11 พฤษภาคม 2566   ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2132   11 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2131   11 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.004 / ว 2130   11 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2129   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0019.2 / ว 2128   11 พฤษภาคม 2566   การประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่9) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2127   11 พฤษภาคม 2566   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2/ว / ว 2126   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 2125   10 พฤษภาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 2124   10 พฤษภาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0021/ / ว 2123   10 พฤษภาคม 2566   พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.4 / ว 2122   10 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2121   10 พฤษภาคม 2566   แจ้งให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 2120   10 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / ว 2119   10 พฤษภาคม 2566   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 2118   10 พฤษภาคม 2566   การเผยแพร่ข้อมุลภาระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบค้นหารูปแปลงที่ดินฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2117   10 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2116   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.008 / ว 2115   10 พฤษภาคม 2566   แจ้งกำหนดการออกเยี่ยมและประเมินติดตามผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53