| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0003 / ว 539   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว41 ลว 24 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 25 กย. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0028/ / ว 538   2 กุมภาพันธ์ 2567   การบังคับใช้คู่มือการปฎิบัติงานตามคู่มือมาตราฐานการปฎิบัติงาน ฯลฯ  หัวหน้าส่วนราชการสังหัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 537   2 กุมภาพันธ์ 2567   การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 536   2 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566-2567 กระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 535   2 กุมภาพันธ์ 2567   การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 534   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นำร่องของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 533   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว16 ลว.24 มกราคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2567  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 532   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 531   1 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบและรับรองความมีอยู่จริงของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 530   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 529   1 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 528   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ในหญิงตั้งครรภ์ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 527   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 526   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 17 และ 18  บั๙ีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 525   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 524   1 กุมภาพันธ์ 2567   การสนับสนุนการดำเนินกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเทศบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.5 / ว 523   1 กุมภาพันธ์ 2567   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 522   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 521   1 กุมภาพันธ์ 2567   มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / ว 520   1 กุมภาพันธ์ 2567   ติดตามผลการดำเนินงานการผลักดันนโยบายน้ำประปาดื่มได้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชน ที่ต้องซื้อน้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 519   1 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 518   1 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 517   1 กุมภาพันธ์ 2567   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 516   1 กุมภาพันธ์ 2567   การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภยในช่วงเทศกาลตรุษจีน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / ว 515   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลการบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 514   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 513   1 กุมภาพันธ์ 2567   การรายงานผลการดำเนินงานตามมารตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษPM2.5 ปี 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0006 / ว 512   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกาตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / ว 511   1 กุมภาพันธ์ 2567   การฝึกอบรมหลักสูตรหมอพืชชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 510   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่องมอบหมายให้รองอธิบดีกรมฯแทนตำแหน่งที่ว่าง  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 509   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / ว 508   1 กุมภาพันธ์ 2567   การขยายระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล(กถ)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 507   1 กุมภาพันธ์ 2567   เเจ้งการประชุม ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 2/2567  นอ.ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 506   1 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุม ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 2/2567  ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 505   31 มกราคม 2567   .  .  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.6 / ว 504   31 มกราคม 2567   ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / ว 503   31 มกราคม 2567   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 502   31 มกราคม 2567   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 501   31 มกราคม 2567   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.1 / ว 500   31 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 499   31 มกราคม 2567   การพิจารณากลั่นกรองการขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2567  คณะกรรมการพิจาณาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 498   31 มกราคม 2567   ประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 497   31 มกราคม 2567   ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศมาเลเชีย  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 496   31 มกราคม 2567   แนวทางการควบคุมตรวจตราอาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาต  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.2 / ว 495   31 มกราคม 2567   ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี (กรอ.จังหวัดจันทบุรี)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.2 / ว 494   31 มกราคม 2567   การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.2 / ว 493   31 มกราคม 2567   การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.2/ / ว 492   31 มกราคม 2567   การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ OTOP Big Data เพื่อการพัฒนางานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 491   31 มกราคม 2567   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 490   31 มกราคม 2567   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขน้ำแล้ง  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 989 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20