| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ / ว 2301   27 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2300   24 พฤษภาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 2299   24 พฤษภาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 2298   24 พฤษภาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / ว 2297   24 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2296   24 พฤษภาคม 2567   ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอพิชัย, นายอำเภอน้ำปาด, นายอำเภอลับแล, นายอำเภอตรอน และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2295   24 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ภายใต้งบประมาณรายการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2294   24 พฤษภาคม 2567   การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.)/ว / ว 2293   24 พฤษภาคม 2567   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินผล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2292   24 พฤษภาคม 2567   โครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2291   24 พฤษภาคม 2567   การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรอน และฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2290   24 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2289   24 พฤษภาคม 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนพฤษภาคม 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.001 / ว 2288   24 พฤษภาคม 2567   ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2/ / ว 2287   24 พฤษภาคม 2567   อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการสนับสนุนงบประมาณสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค  นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอตรอน อำเภอลับแล อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2286   24 พฤษภาคม 2567   นโยบายสิทธิมนุษยชนของกรมปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2285   24 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2284   24 พฤษภาคม 2567   ตรวจรับงานจ้างปรัปปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / ว 2283   24 พฤษภาคม 2567   การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2282   24 พฤษภาคม 2567   แผ่นธรรม  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0014.2 / ว 2281   24 พฤษภาคม 2567   การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อน และเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์/นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2280   24 พฤษภาคม 2567   การรับฟังความคิดเห้นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2279   24 พฤษภาคม 2567   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เเละภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2278   24 พฤษภาคม 2567   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2277   24 พฤษภาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบรอโภคเเก้ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอทองเเสนขัน เเละอำเภอบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2276   24 พฤษภาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาเเหล่งกักเก็บน้ำให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอทองเเสนขัน เเละอำเภอตรอน)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2275   24 พฤษภาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นายอำเภอท่าปลา เเละนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2274   24 พฤษภาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับุรงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2273   24 พฤษภาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับเรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2272   24 พฤษภาคม 2567   ขอเรียนเชิญประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2271   24 พฤษภาคม 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 2270   23 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2269   23 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดของหน่วยงานรัฐ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.2 / ว 2268   23 พฤษภาคม 2567   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกื้อกูล (เพิ่มเติม)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2267   23 พฤษภาคม 2567   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกื้อกูล (เพิ่มเติม)  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2266   23 พฤษภาคม 2567   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2265   23 พฤษภาคม 2567   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2264   23 พฤษภาคม 2567   ระยะเวลาการพิจารณาการอุทธรณ์ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2263   23 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2262   23 พฤษภาคม 2567   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2261   23 พฤษภาคม 2567   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2260   23 พฤษภาคม 2567   โครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2259   23 พฤษภาคม 2567   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2258   23 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลาบวชได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 2257   23 พฤษภาคม 2567   ติดตามเร่งรัดการดำเนินการห้องปลอดฝุ่นแลลดฝุ่นละออง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในสถานศึกษา ระยะที่ 2  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2256   23 พฤษภาคม 2567   การจัดส่งข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบบูรณาการฯ)  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 2255   23 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 2254   23 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 2253   23 พฤษภาคม 2567   การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นจังหวัด สถิติจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายก.อบจ.อต นายกเทศบาลเมือง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / ว 2252   23 พฤษภาคม 2567   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัรราชธิดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56