| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ว / ว 2641   13 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2640   12 มิถุนายน 2566   การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2639   12 มิถุนายน 2566   การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2638   12 มิถุนายน 2566   การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2637   12 มิถุนายน 2566   การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2636   12 มิถุนายน 2566   มอบหมายภารกิจการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาปริณายก 26 มิถุนายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / ว 2635   12 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  นายอำเภอลับแล นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2634   12 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 3 เพิ่มเติม  นายอำเภอพิชัย เเละนายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2633   12 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2632   12 มิถุนายน 2566   การใช้บังคับมาตรา 22-25 และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2631   12 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 001801/ว / ว 2630   12 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  นาอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2629   12 มิถุนายน 2566   การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 001801/ว / ว 2628   12 มิถุนายน 2566   การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  นาอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2627   12 มิถุนายน 2566   แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 2626   12 มิถุนายน 2566   การอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 2625   12 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2624   12 มิถุนายน 2566   การบังคับใช้มาตรา 22-25 และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและดารกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2623   12 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก 5115 / ว 2622   12 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์จัดนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด อุตรดิตถ์ - ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566  กรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / ว 2621   12 มิถุนายน 2566   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2620   12 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2619   12 มิถุนายน 2566   แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2618   12 มิถุนายน 2566   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2617   12 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถฤ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2616   12 มิถุนายน 2566   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์กท่บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 2615   12 มิถุนายน 2566   แจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 5  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอท่าปลา)  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2614   9 มิถุนายน 2566   แนวทางการปฎิบัติป้องกันและปราบปรามการทรมาณและก่รกระทำให้บุคลคลสูญหาย  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 2613   9 มิถุนายน 2566   การฝึกอบรมหลักสูตร E-learning เกี่ยวกับกราอบสถิติที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ในรูปแบบภาษาไทย  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.2 / ว 2612   9 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022 / ว 2611   9 มิถุนายน 2566   แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2610   9 มิถุนายน 2566   รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2609   9 มิถุนายน 2566   การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2608   9 มิถุนายน 2566   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 รุ่งที่ 16-20  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 2607   9 มิถุนายน 2566   การจัดทำคลังความรู้กระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2606   9 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2605   9 มิถุนายน 2566   การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  0017.5 / ว 2604   9 มิถุนายน 2566   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 2603   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญส่งชื่อบุคคลที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / ว 2602   9 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  คณะกรรมการฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2601   9 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2600   9 มิถุนายน 2566   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำเเหน่งของข้าราชการหรือพนักงงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติ่ม)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2599   9 มิถุนายน 2566   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำเเหน่งของข้าราชการหรือพนักงงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติ่ม)  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2598   9 มิถุนายน 2566   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2597   9 มิถุนายน 2566   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2596   9 มิถุนายน 2566   ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๖  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2595   9 มิถุนายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล อำเภอบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2594   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.1/ว / ว 2593   9 มิถุนายน 2566   การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1/ว / ว 2592   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4191 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84