| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.1 / ว 2628   14 มิถุนายน 2567   แจ้งอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อนุมัติครั้งที่ 6)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2627   14 มิถุนายน 2567   การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศให้เป็นระบบฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ฟากท่า พิชัย และลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2626   14 มิถุนายน 2567   การประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  0017.1 / ว 2625   14 มิถุนายน 2567   การติดตามการใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / ว 2624   14 มิถุนายน 2567   การติดตามการใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.1 / ว 2623   14 มิถุนายน 2567   การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0004 / ว 2622   13 มิถุนายน 2567   การจัดจ้างเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2621   13 มิถุนายน 2567   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567 รอบเดือนเมษายน  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2620   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่2/2567  คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 2619   13 มิถุนายน 2567   การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอลับแล, นายอำเภอท่าปลา, อบจ.อต., ทม.อต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2618   13 มิถุนายน 2567   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2617   13 มิถุนายน 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2616   13 มิถุนายน 2567   การใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2615   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2614   13 มิถุนายน 2567   การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2613   13 มิถุนายน 2567   การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอลับแล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0021/ / ว 2612   13 มิถุนายน 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 2611   13 มิถุนายน 2567   การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 - 2570  คณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ป ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 - 2570  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.5 / ว 2610   13 มิถุนายน 2567   ขอมอบหนังสือหัตถเลขา ร.5 ที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เล่ม 1  หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.1 / ว 2609   13 มิถุนายน 2567   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "Digital Transformation"  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.1 / ว 2608   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมพิธีเปิด "โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2607   13 มิถุนายน 2567   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติชมงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร.ประจำปี ๒๕๖๗.(BKK.EXPO.2024)  นายอำเภอ นายก อบจ.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2606   13 มิถุนายน 2567   การใช้งานระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2605   13 มิถุนายน 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน พฤษภาคม 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2604   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 2603   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรม ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ตักบาตรหาบจังหัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริกชหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง และชุมชนในพื้นที่อำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2602   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรม ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ตักบาตรหาบจังหัน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2601   13 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการ ตามบัญชีแนบ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 2600   13 มิถุนายน 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เเละเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคาะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2599   13 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและกรั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า วัตถุระเบิด ระดับจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 2598   13 มิถุนายน 2567   แจ้งมติที่ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนหรือด้วยคุณภาพ  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 2597   13 มิถุนายน 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมิถุนายน 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2596   13 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 (6th MCU Contest)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2595   13 มิถุนายน 2567   การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2594   13 มิถุนายน 2567   การนำข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากรและสังคมสูงวัยไปขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.3/ / ว 2593   13 มิถุนายน 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0001/ / ว 2592   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  แจ้งท้าย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0009 / ว 2591   13 มิถุนายน 2567   ส่งรายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม (MM) ครั้งที่ 5/2567 และขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน (MM) ครั้งที่ 6/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2590   13 มิถุนายน 2567   การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2589   13 มิถุนายน 2567   รายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 2588   13 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานประจำปี 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2587   12 มิถุนายน 2567   ขอความร่วมมือเชิญชวนเครือข่ายองค์ภาคีความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2586   12 มิถุนายน 2567   การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  คณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2585   12 มิถุนายน 2567   การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  คณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2584   12 มิถุนายน 2567   การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2583   12 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2567  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2582   12 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 2581   12 มิถุนายน 2567   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 2580   12 มิถุนายน 2567   แจ้งสภาวะอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / ว 2579   12 มิถุนายน 2567   กำชับกวดขันการอนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน หรือวัตถูอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3328 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67