| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ว / ว 1914   26 เมษายน 2566   แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1913   26 เมษายน 2566   การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1912   26 เมษายน 2566   โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1911   26 เมษายน 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1910   26 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง  คณะกรรมการกชภจ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / ว 1909   25 เมษายน 2566   สอบชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1908   25 เมษายน 2566   การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1907   25 เมษายน 2566   จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / ว 1906   25 เมษายน 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / ว 1905   25 เมษายน 2566   เชิญประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.008 / ว 1904   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1903   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะทำงานเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.008 / ว 1902   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1901   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1900   25 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 ( (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1899   25 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 3)  นายอำเภอท่าปลา, บ้านโคก และพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1898   25 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร" รางวัลสร้างเสริม คนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1897   25 เมษายน 2566   การรับชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการ Hot Issue กับ กจ.สัญจร Online  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1896   25 เมษายน 2566   แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1895   25 เมษายน 2566   โครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1894   25 เมษายน 2566   โครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1893   25 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน”  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021/ / ว 1892   25 เมษายน 2566   โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอเมืองอุุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / ว 1891   25 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0013 / ว 1890   25 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0009 / ว 1889   25 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน (Monthly Meeting : MM)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1888   24 เมษายน 2566   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1887   24 เมษายน 2566   ขอเลื่อนประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566  รองผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย อบจ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก 5115/ว / ว 1886   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1885   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1884   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1883   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1882   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / ว 1881   24 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงน้ำจืด  นายอำเภอตรอน,นายอำเภอท่าปลา,นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0032 / ว 1880   24 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1879   24 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1878   24 เมษายน 2566   การเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1877   24 เมษายน 2566   การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1876   24 เมษายน 2566   การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1875   24 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 1874   24 เมษายน 2566   การดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1873   24 เมษายน 2566   ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1872   24 เมษายน 2566   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1871   24 เมษายน 2566   การบันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1870   24 เมษายน 2566   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 สายพันธุ์ XBB.1.16  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 1869   24 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.4 / ว 1868   24 เมษายน 2566   ขอแจ้งประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1867   24 เมษายน 2566   การเปลี่ยนแปลงชื่อแอปพลิเคชัน D.DOPA สำหรับโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1866   24 เมษายน 2566   การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1865   24 เมษายน 2566   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและการกำหนดสถานที่ทำการเปรียบเทียบความผิดจากการทำบัตรประชาชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53