| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0007 / ว 2089   8 พฤษภาคม 2566   ขอส่งข้อมูลการแจ้งเตืิอนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2088   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลื่อนการนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2087   8 พฤษภาคม 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2086   8 พฤษภาคม 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2085   8 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2084   8 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไวรัสโตรค  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 2083   8 พฤษภาคม 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2566  รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 2082   8 พฤษภาคม 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 2081   8 พฤษภาคม 2566   การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ / ว 2080   8 พฤษภาคม 2566   การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ของกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 2079   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด ครั้งที่ 3/2566  นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2078   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2077   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานและร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2076   8 พฤษภาคม 2566   การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทย์สภาว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2075   8 พฤษภาคม 2566   ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2074   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รุ่นที่ 11 – 15  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2073   8 พฤษภาคม 2566   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤษภาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2072   8 พฤษภาคม 2566   การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  หัวหน้าส่วนราชการผู้เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯทุกหมวด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2071   8 พฤษภาคม 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566 )  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2070   8 พฤษภาคม 2566   ตรวจสอบที่ิดนราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 2069   7 พฤษภาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 2068   7 พฤษภาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ทุกอออห่ง ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรธาน / นายก มูลนิธิสมาคม ชมรม สโมสรทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / ว 2067   6 พฤษภาคม 2566   แจ้งเตือนสภาวะอากาศ  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 2066   3 พฤษภาคม 2566   มอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / ว 2065   3 พฤษภาคม 2566   อนุมัติแผนงบบูรณาการ งวด 2 ไตรมาส 3  นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น ลับแล น้ำปาด บ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2064   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2063   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2062   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 2061   3 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2060   3 พฤษภาคม 2566   โครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  นายก อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2059   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 2058   3 พฤษภาคม 2566   โครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  หน. ส่วน นายอำเภอ นายก อบจ นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0004 / ว 2057   3 พฤษภาคม 2566   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรีระดับอำเภอ (Calories Credit Challenge)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2056   3 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจพิสูจน์ไม่ที่ปลูกขึ้นในพืีนที่ป่าไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2055   3 พฤษภาคม 2566   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2054   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2053   3 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 4)  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2052   3 พฤษภาคม 2566   การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการรายงานผลการนับคะแนนการเลือก ส.ส. ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2051   3 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการรับฟังข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ โดยนิด้าโพล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2050   3 พฤษภาคม 2566   ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพิชัย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2049   3 พฤษภาคม 2566   ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  คณะกรรมการติดตามฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / ว 2048   3 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกงดเว้นการจอดรถบรรทุกข้างทาง  ขนส่งจังหวัด ประธารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / ว 2047   3 พฤษภาคม 2566   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2046   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0021/ / ว 2045   3 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / ว 2044   3 พฤษภาคม 2566   การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2043   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฎิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่ิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุไม่ใช่เหตุอันสมควร  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2042   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฎิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2041   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2040   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยังยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญา  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84