| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.2 / ว 1264   16 มีนาคม 2566   สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปี 2565  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / ว 1263   16 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1262   16 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1261   16 มีนาคม 2566   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1260   16 มีนาคม 2566   โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1259   16 มีนาคม 2566   ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1258   16 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1257   16 มีนาคม 2566   สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / ว 1256   16 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / ว 1255   16 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1254   16 มีนาคม 2566   ยกเลิกการกำหนดกรอบโครงสร้างตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1253   16 มีนาคม 2566   โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 1252   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 (เวที ข)  นายอำเภอลับแล และนายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1251   15 มีนาคม 2566   การดำเนินงานกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน (อพ.สธ.)  นายอำเภอน้ำปาด, อำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1250   15 มีนาคม 2566   แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1249   15 มีนาคม 2566   เร่งรัดการจัดส่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 2564-2570  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2/ / ว 1248   15 มีนาคม 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมีนาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021/ / ว 1247   15 มีนาคม 2566   ซักซ้อมแนวทางการประสานงานในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู้ภัย กรณีเกิดอัคคีภัย  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.012 / ว 1246   15 มีนาคม 2566   ขอเชิญเยาวชนสมาชิก ฯ สมัครเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONTO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 28E สู่ความเป็นหนึ่ง  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0019.4 / ว 1245   15 มีนาคม 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1244   15 มีนาคม 2566   การขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนสทางการควบคุมโฆษณาจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1243   15 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1242   15 มีนาคม 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1241   15 มีนาคม 2566   การจัดเลือกตั้งสมาชิกเกษตรกรจังหวัด  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1240   15 มีนาคม 2566   การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1239   15 มีนาคม 2566   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1238   15 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  กก 5115 / ว 1237   15 มีนาคม 2566   ขอส่งงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / ว 1236   15 มีนาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1235   15 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1234   15 มีนาคม 2566   การเสนอความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่จังหวงัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / ว 1233   15 มีนาคม 2566   สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถึงแก่กรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1232   15 มีนาคม 2566   หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / ว 1231   15 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1230   15 มีนาคม 2566   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อสิ่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (ผ่านระบบออนไลน์)  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอง๕์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1229   15 มีนาคม 2566   การยกระดับการดำเนินงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / ว 1228   15 มีนาคม 2566   การจัทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1227   14 มีนาคม 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. ในปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1226   14 มีนาคม 2566   ขอเชิญสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032/ / ว 1225   14 มีนาคม 2566   การจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดคุณธรรม รอบ 6 เดือน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต. (ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่ยวงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานภาคประชาสังคม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0007 / ว 1224   14 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานีสูลน้ำด้วยไฟฟ้างดสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรหลังทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังปี 2565/2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา และนายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1223   14 มีนาคม 2566   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รุ่นที่ 6 – 10  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 1222   14 มีนาคม 2566   การยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.012 / ว 1221   14 มีนาคม 2566   ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0003 / ว 1220   14 มีนาคม 2566   แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่นของรัฐ, และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0016 / ว 1219   14 มีนาคม 2566   การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / ว 1218   14 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / ว 1217   14 มีนาคม 2566   การยกระดับมาตรการป้องกันและแก่ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกขนาดเล็ก(PM2.5)ปี2565-2566  นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรและสิ้งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 1216   14 มีนาคม 2566   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.2 / ว 1215   14 มีนาคม 2566   สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53