| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / ว 2689   16 มิถุนายน 2566   แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 2688   16 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.010 / ว 2687   16 มิถุนายน 2566   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์/ทั่วไป/นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  0017.5 / ว 2686   16 มิถุนายน 2566   การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2685   15 มิถุนายน 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมิถุนายน 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2684   15 มิถุนายน 2566   สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มิถุนายน 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0003 / ว 2683   15 มิถุนายน 2566   แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 2682   15 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 99 ลว. 29 พฤษภาคม 2566 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขสนุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2566  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2681   15 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2680   15 มิถุนายน 2566   การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน  หัวหน้าส่วนราชการ ตามบัญชีแนบ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2679   15 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลทุเรีนหลง - หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  แนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2678   15 มิถุนายน 2566   รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2565  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2677   15 มิถุนายน 2566   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ต่อร่างแผน การดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน คทช. ในภาคเหนือ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 2676   15 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ "แนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 2675   15 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ "แนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่"  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2674   15 มิถุนายน 2566   สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมติดตามงานปรำจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0004 / ว 2673   15 มิถุนายน 2566   การเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา  ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2672   15 มิถุนายน 2566   ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "สำเภาทอง -นาวาทอง" ประจำปั 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0023.5 / ว 2671   14 มิถุนายน 2566   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2670   14 มิถุนายน 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2669   14 มิถุนายน 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  นายอำเภอท่าปลา และลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2668   14 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล กลุ่มวิสาหกิจ และเอสเอ็มอี ที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมการประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2667   14 มิถุนายน 2566   การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 2666   14 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว 321 ล.ว8 มิถุนายน 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2665   14 มิถุนายน 2566   กำหนดการจัดกิจกรรม Live Your Idea Matter  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2664   14 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 3/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2663   14 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 3/2566  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2662   14 มิถุนายน 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา่กระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 2661   14 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมตรวจประเมินครัวเรือนต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  คณะกรรมการ ฯ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2660   14 มิถุนายน 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา่กระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / ว 2659   14 มิถุนายน 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะที่ 2  บํยชีแจ้งท้าย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2658   14 มิถุนายน 2566   ขอซักซ้อมความเข้าใจการนำลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2657   14 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมประพันธ์บทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2656   14 มิถุนายน 2566   การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2655   14 มิถุนายน 2566   โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2566 เวทีครั้งที่ 3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอตรอน,นายอำเภอทองแสนขัน และนายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / ว 2654   14 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / ว 2653   13 มิถุนายน 2566   การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมขน  ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2652   13 มิถุนายน 2566   การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมขน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2651   13 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ “แนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 2650   13 มิถุนายน 2566   การสำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ไม่สามารถดำเนินการได้  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2649   13 มิถุนายน 2566   ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2648   13 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 2647   13 มิถุนายน 2566   โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์(โครงการท้องถิ่นสัญจร)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2646   13 มิถุนายน 2566   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษระต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2645   13 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.3 / ว 2644   13 มิถุนายน 2566   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาฯ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2643   13 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ประจำปี 2566- 2567 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2642   13 มิถุนายน 2566   ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้ารเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2641   13 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2640   12 มิถุนายน 2566   การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84