| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.5 / ว 2241   16 พฤษภาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 2240   16 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 2239   16 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2238   16 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2237   16 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2236   16 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2235   16 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถุ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 2234   16 พฤษภาคม 2566   การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2233   16 พฤษภาคม 2566   การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.011 / ว 2232   16 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งสรุปผลการประเมินครั้งที่ 1 พร้อมแนวทางการออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2231   16 พฤษภาคม 2566   โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2230   16 พฤษภาคม 2566   โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2229   16 พฤษภาคม 2566   การจัดงาน OTOP Midyear 2023  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 2228   16 พฤษภาคม 2566   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2227   16 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่ออเป็นข้อมูลการจัดทำโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไข ภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2226   16 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566.  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2225   16 พฤษภาคม 2566   เร่งรัดและติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา วัชพืช และขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและ กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 2224   16 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการลงทะเบียนระบบความร่วมมือส่งเรื่องร้องเรียน และตอบแบบสอบถามการใช้งานคู่มือการรับ - ส่งเรื่องร้องเรียนและระบบความร่วมมือส่งเรื่องร้องเรียน  นายอำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ว / ว 2223   16 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2222   15 พฤษภาคม 2566   การสำรวจและการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 2221   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2220   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน  นอภ, ทม, อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2219   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน  นอภ, ทม, อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2218   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  นอภ, ทม, อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2217   15 พฤษภาคม 2566   เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2216   15 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / ว 2215   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมนา "สานพลังอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย"  แขวง ทล1 อต. แขวง ทล 2 อต. และ อบจ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / ว 2214   15 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานประเพณีอัฐมีบูชา  คณะกรรมการฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2213   15 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2212   15 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2211   15 พฤษภาคม 2566   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2210   15 พฤษภาคม 2566   โครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2209   15 พฤษภาคม 2566   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  กก 5115 / ว 2208   15 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๘ "ชากังราวเกมส์" ณ จังหวัดกำแพงเพชร  กรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / ว 2207   15 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๘ "ชากังราวเกมส์" ณ จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / ว 2206   15 พฤษภาคม 2566   การป้องกันการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0007 / ว 2205   15 พฤษภาคม 2566   ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวืน้ำอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านกักกันสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวั  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.001 / ว 2204   15 พฤษภาคม 2566   ขอยืนยันการปลดภาระผูกพันค้ำประกันสัญญา  ผู้จัดการบริษัท เซ็นต์เมด จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตากสิน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2203   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2202   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2201   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2200   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2199   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม โครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2198   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 2197   15 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรม Young Smart : Young ทำดี  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2196   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2195   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2194   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2193   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2192   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  หน. ส่วน นายอำเภอ นายก อบจ นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4191 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84