| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0022 / ว 1764   19 เมษายน 2566   ขอให้พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1763   19 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1762   19 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / ว 1761   19 เมษายน 2566   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  แจ้งท้าย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 1760   19 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนิเทศแนวทางการตรวจประเมินมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / ว 1759   19 เมษายน 2566   โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 1758   19 เมษายน 2566   เผยแพร่บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง "การตีความในสัญญากรณีที่มีข้อสงสัย"  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2/ / ว 1757   19 เมษายน 2566   สมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถึงแก่กรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1756   19 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566 - 2570)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / ว 1755   19 เมษายน 2566   สมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถึงแก่กรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1754   19 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566 - 2570)  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1753   19 เมษายน 2566   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1752   19 เมษายน 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนเมษายน 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / ว 1751   19 เมษายน 2566   หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญิจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1750   19 เมษายน 2566   ขอหารือการเป็นการสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 1749   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย และสาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1748   18 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.2 / ว 1747   18 เมษายน 2566   การตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ของนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และการประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 8) ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1746   18 เมษายน 2566   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  นายอำเภอพิชัย และทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1745   18 เมษายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอทองเเสนขัน เเละนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1744   18 เมษายน 2566   การเปลี่ยนรูปแบบการยื่นคำร้องขอย้ายเป็นรูปแบบออนไลน์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(1) / ว 1743   18 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนื้องถิ่นเขต7จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1/2566  คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 7จังหวัดอุตรดิตถ์(แนบท้าย)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0017.1 / ว 1742   18 เมษายน 2566   แจ้งเตือนภัยการนำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรมมาหลอกลวงประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / ว 1741   18 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1740   18 เมษายน 2566   การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1739   18 เมษายน 2566   ขอขยายเวลาการทบทวนและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญเพื่อดำเนินการปี 2566 - 2570  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1738   18 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1737   18 เมษายน 2566   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ิอต 0017.2 / ว 1736   18 เมษายน 2566   แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1735   18 เมษายน 2566   การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการในโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศบริหารงานบุคคลระดับกรม (DPIS)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1734   18 เมษายน 2566   กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรีบยร้อยในการจัดงานรื่นเริง หรืองานเทศกาลสำคัญ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1733   18 เมษายน 2566   การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 1732   18 เมษายน 2566   การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ / ว 1731   18 เมษายน 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนเมษายน 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 1730   18 เมษายน 2566   การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1729   18 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1728   18 เมษายน 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต (ศปถจ) 0021 / ว 1727   17 เมษายน 2566   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1726   15 เมษายน 2566   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1725   15 เมษายน 2566   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1724   14 เมษายน 2566   โทรสารแจ้งเตือนสภาพอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 1723   12 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1722   12 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1721   12 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1720   12 เมษายน 2566   มอบหมายภารกิจการจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / ว 1719   12 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1718   12 เมษายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1717   12 เมษายน 2566   การแจ้งผู้ขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มาทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / ว 1716   12 เมษายน 2566   การจัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1715   12 เมษายน 2566   การจัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บมภายใต้ยุทธศสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53