| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.2/ว / ว 2589   9 มิถุนายน 2566   การสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, อำเภอน้ำปาด, อำเภอท่าปลา, อำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0003 / ว 2588   9 มิถุนายน 2566   การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เอกสารแนบ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0032 / ว 2587   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / ว 2586   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2585   9 มิถุนายน 2566   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอตรอน นายอำเภอบ้านโคก และนายอำเภอลับแล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0014.2/ / ว 2584   9 มิถุนายน 2566   การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / ว 2583   9 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการ กชภจ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / ว 2582   9 มิถุนายน 2566   เชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2581   9 มิถุนายน 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนเมษายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2/ว / ว 2580   9 มิถุนายน 2566   ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2579   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  คณะกรรมการการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2578   9 มิถุนายน 2566   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / ว 2577   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2576   9 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่"คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / ว 2575   9 มิถุนายน 2566   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประดันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2574   9 มิถุนายน 2566   สำนักงานศาลปกครองจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และถ่ายทอดผ่านระบบ Streaming ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0003 / ว 2573   8 มิถุนายน 2566   รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วนราชการ ธนารคาร องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนนและภาคเอกชน  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 2572   8 มิถุนายน 2566   รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วนราชการ ธนารคาร องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนนและภาคเอกชน  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2571   8 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม"ต้นแบบ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2570   8 มิถุนายน 2566   ขอแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 และโครงการประกวดแต่งเพลง “ออมกับ กอช.”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.3 / ว 2569   8 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอน้ำปาดและอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 2568   8 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  นายอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2567   8 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  นายอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2566   8 มิถุนายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2565   8 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต๐๐๓๒ / ว 2564   8 มิถุนายน 2566   การเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2563   8 มิถุนายน 2566   กำหนดการตรวจกำกับและตรวจติดตามผลการปฎิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2562   8 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยังยืน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 2561   8 มิถุนายน 2566   การเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริงของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 2560   8 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2559   8 มิถุนายน 2566   การเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  0017.5 / ว 2558   8 มิถุนายน 2566   การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกส่วนราช และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  0017.5 / ว 2557   8 มิถุนายน 2566   การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกส่วนราช และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2556   7 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2555   7 มิถุนายน 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2554   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการประชุมหารือทำความเข้าใจกับราษฎรเพื่อก่อสร้างอาคารส่วนราชการ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / ว 2553   7 มิถุนายน 2566   โทรสารแจ้งเตือน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0004 / ว 2552   7 มิถุนายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0009 / ว 2551   7 มิถุนายน 2566   เปิดใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-Form) เพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2550   7 มิถุนายน 2566   การเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 2549   7 มิถุนายน 2566   การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0007 / ว 2548   7 มิถุนายน 2566   กำหนดการประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา และ นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.010 / ว 2547   7 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9094/2566 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลพิชัย,ลับแล,ตรอน,ท่าปลา,น้ำปาด,ทองแสนขัน,อุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0030 / ว 2546   7 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6  ประธานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0030 / ว 2545   7 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6  นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2544   7 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / ว 2543   7 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2542   7 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2541   7 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2540   7 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84