| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0013 / ว 1890   25 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0009 / ว 1889   25 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน (Monthly Meeting : MM)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1888   24 เมษายน 2566   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1887   24 เมษายน 2566   ขอเลื่อนประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566  รองผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย อบจ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก 5115/ว / ว 1886   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1885   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1884   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1883   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115/ว / ว 1882   24 เมษายน 2566   เชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 คระกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / ว 1881   24 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงน้ำจืด  นายอำเภอตรอน,นายอำเภอท่าปลา,นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0032 / ว 1880   24 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1879   24 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1878   24 เมษายน 2566   การเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1877   24 เมษายน 2566   การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1876   24 เมษายน 2566   การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1875   24 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 1874   24 เมษายน 2566   การดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1873   24 เมษายน 2566   ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1872   24 เมษายน 2566   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1871   24 เมษายน 2566   การบันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1870   24 เมษายน 2566   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 สายพันธุ์ XBB.1.16  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 1869   24 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.4 / ว 1868   24 เมษายน 2566   ขอแจ้งประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1867   24 เมษายน 2566   การเปลี่ยนแปลงชื่อแอปพลิเคชัน D.DOPA สำหรับโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1866   24 เมษายน 2566   การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1865   24 เมษายน 2566   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและการกำหนดสถานที่ทำการเปรียบเทียบความผิดจากการทำบัตรประชาชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1864   24 เมษายน 2566   เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1863   24 เมษายน 2566   เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประธานคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / ว 1862   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือแจ้งเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกประเภท  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1861   24 เมษายน 2566   การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1860   24 เมษายน 2566   การเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินแผน และซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1859   24 เมษายน 2566   ขอมอบหนังสือ "วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2565 พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย"  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1858   24 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0016 / ว 1857   24 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมรวบรวมรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกและกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0016 / ว 1856   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์/และนายอำเภอพิชัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1855   23 เมษายน 2566   จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0017.5 / ว 1854   22 เมษายน 2566   การเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริงของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 1853   22 เมษายน 2566   แจ้งเตือนสภาพอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1852   22 เมษายน 2566   แจ้งเตือนสภาพอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 1851   21 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1850   21 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประธานคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / ว 1849   21 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1848   21 เมษายน 2566   การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการลักลอบการจัดให้มีการเล่นการพนัน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 1847   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1846   21 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1845   21 เมษายน 2566   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4/ว / ว 1844   21 เมษายน 2566   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ว / ว 1843   21 เมษายน 2566   การประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ว / ว 1842   21 เมษายน 2566   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / ว 1841   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4190 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84