| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.6 / ว 1514   30 มีนาคม 2566   มาตรการจังหวัดสะอาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1513   30 มีนาคม 2566   ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)ประจำปีงบประมาณ 2566  นอภเมือง พิชัย ลับแล ท่าปลา น้ำปาด ตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1512   30 มีนาคม 2566   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1511   30 มีนาคม 2566   ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 1510   30 มีนาคม 2566   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.2 / ว 1509   30 มีนาคม 2566   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Quadeant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์  นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1508   30 มีนาคม 2566   ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12)  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1507   29 มีนาคม 2566   การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ ในพื้นที่หวงห้าม  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1506   29 มีนาคม 2566   การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ ในพื้นที่หวงห้าม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.4 / ว 1505   29 มีนาคม 2566   ขอประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบ Line@สวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / ว 1504   29 มีนาคม 2566   ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วย แอปพลิเคชั่น ThaiD  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 1503   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1502   29 มีนาคม 2566   หารือการจ้างเหมาเอกชนหรือมูลนิธิ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1501   29 มีนาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 1500   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมประจำเดือน  นายอำเภอตรอน,นายอำเภอท่าปลา,นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1499   29 มีนาคม 2566   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1498   29 มีนาคม 2566   โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 1497   29 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1496   29 มีนาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1495   29 มีนาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1494   29 มีนาคม 2566   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1493   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการงบเบิกจ่ายแทนกันจากกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1492   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / ว 1491   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1490   29 มีนาคม 2566   แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมประเมินศักยภาพศูนย์สาธิตการตลาด  นายอำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอพิชัย และอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1489   29 มีนาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1488   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุม  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0001/ / ว 1487   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงผลงานการดำเนินการตาม 12 นโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  บัญชีแนบท้าย(สื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์)  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / ว 1486   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงผลงานการดำเนินการตาม 12 นโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  บัญชีแนบท้าย(ส่วนราชการ)  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / ว 1485   29 มีนาคม 2566   เชิญร่วมแถลงผลงานการดำเนินการดำเนินการตาม 12 นโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1484   29 มีนาคม 2566   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1483   29 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1482   29 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ วัฒนะรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 1481   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1480   28 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1479   28 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และองค์กรภาคเอกชน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1478   28 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1477   28 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1476   28 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เลขาธิการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  สกจ.อต 0208/ / ว 1475   28 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / ว 1474   28 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021/ว / ว 1473   28 มีนาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินกาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 1472   28 มีนาคม 2566   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 1471   28 มีนาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินกาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)2565-2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.012 / ว 1470   28 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1469   28 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1468   28 มีนาคม 2566   การรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1467   28 มีนาคม 2566   ขอแจ้งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) และประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องกำหนดมาตรการลดขยะต้นทางระยะเข้มข้น จังหวัดอุตรดิตถ์  หน.ส่วนราชการ นอภ. อบจ. ทม.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1466   28 มีนาคม 2566   การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1465   28 มีนาคม 2566   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53