| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / ว 1200   14 มีนาคม 2567   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 2 เดือน (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1199   14 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 2/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 1198   14 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมงานสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1197   14 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมงานสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.5 / ว 1196   14 มีนาคม 2567   การเขียนเช็คสั่งจ่าย และการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3 / ว 1195   14 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1194   14 มีนาคม 2567   การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR)รอบ 6 เดือนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 1193   14 มีนาคม 2567   การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1192   14 มีนาคม 2567   ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1191   14 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการพิจารณาทบทวนคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / ว 1190   14 มีนาคม 2567   โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1189   14 มีนาคม 2567   เร่งรัดการดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1188   14 มีนาคม 2567   ประชาสัมพันธ์หลักการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1187   14 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1186   14 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ประจำเดือนมีนาคม 2567  หัวหน้าจิตอาสา 904 และหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน(ระดับตำบล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1185   14 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1184   14 มีนาคม 2567   โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่10  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1183   14 มีนาคม 2567   จัดส่งคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เล่ม1และเล่ม2  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1182   14 มีนาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่ารับรองพิธีการในการดำเนินการประชุมของอำเภอตามโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ(AMPHOE ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1181   14 มีนาคม 2567   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1180   14 มีนาคม 2567   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 1179   13 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุม  บช แนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0004 / ว 1178   13 มีนาคม 2567   การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0004 / ว 1177   13 มีนาคม 2567   การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0004 / ว 1176   13 มีนาคม 2567   การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอตรอน  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0004 / ว 1175   13 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567  คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1174   13 มีนาคม 2567   การประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2567)ของกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1173   13 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การค้ามนุษย์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1172   13 มีนาคม 2567   การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน(Active Monitoring) ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1171   13 มีนาคม 2567   การอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer" ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่เป็น Young Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1170   13 มีนาคม 2567   การรับสมัครเข้าร่่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1169   13 มีนาคม 2567   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้ง ด้านพืช จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอพิชัย,นายอำเภอตรอน,นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1168   13 มีนาคม 2567   ด้วยกรมการปกครองแจ้งเวียนแนวทางปฎิบัติ กรณีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ไม่ไปใช้สอทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1167   13 มีนาคม 2567   การสำรวจความผูกพันธ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1166   13 มีนาคม 2567   ารจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1165   13 มีนาคม 2567   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1164   13 มีนาคม 2567   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1163   13 มีนาคม 2567   การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  นายอำเภอพิชัย ตรอน และน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1162   13 มีนาคม 2567   ขอส่งแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 – 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1161   13 มีนาคม 2567   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัยและนายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1160   13 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 2/2567  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / ว 1159   13 มีนาคม 2567   การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป้นผู้ออกคำสั่งทางปกครองแทนนายกเทศมนตรี  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1158   13 มีนาคม 2567   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 1157   13 มีนาคม 2567   รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (กลุ่มฟภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1156   13 มีนาคม 2567   แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1155   13 มีนาคม 2567   ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1154   12 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงาน MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1ธนาคาร ในระดับจังหวัด  หน.ส่วนราชการ นอภ. อบจ. ทม.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1153   12 มีนาคม 2567   มอบหมายภาระกิจ MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1ธนาคาร ในระดับจังหวัด  นายอ.เมืองอต. ทม.อต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1152   12 มีนาคม 2567   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1151   12 มีนาคม 2567   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2300 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46