| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 1938   27 เมษายน 2566   แจ้งยกเลิกการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนเมษายน 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1937   27 เมษายน 2566   กิจกรรม Live Your Idea Matter  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1936   27 เมษายน 2566   กิจกรรม Live Your Idea Matter  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 1935   27 เมษายน 2566   การจัดการแข่งขันการกู้ภัยของ อปท.รอบพิเศษ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1934   27 เมษายน 2566   จัดทำขัอมูลศูนย์การเรียนรู้ของหน่าวยงาน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1933   27 เมษายน 2566   ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานกรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอบัตร  นายอำเภอ ทุกอำเภอและนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1932   27 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1931   26 เมษายน 2566   โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2566 เวทีครั้งที่ 2  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอตรอน,นายอำเภอทองแสนขัน และนายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1930   26 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมลงพื้นที่่สำรวจข้อมูลสับปะรด ปีการผลิต 2566  นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1929   26 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับเขต  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1928   26 เมษายน 2566   การคัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำจุดเรียนรู้ ต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1927   26 เมษายน 2566   ขอให้ตรวจสอบและควบคุมกำกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้รอบคอบ รัดกุม เป็นไปตามกำหนดเวลา  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0014.2 / ว 1926   26 เมษายน 2566   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธ์ต่างถิ่น  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0016 / ว 1925   26 เมษายน 2566   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1924   26 เมษายน 2566   ขอให้ติดตาม นำส่ง ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 1923   26 เมษายน 2566   มาตรการป้องกันารถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1922   26 เมษายน 2566   จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 1921   26 เมษายน 2566   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1920   26 เมษายน 2566   การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนในประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินฯ และปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  0017.5 / ว 1919   26 เมษายน 2566   ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  0017.5 / ว 1918   26 เมษายน 2566   แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1917   26 เมษายน 2566   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1916   26 เมษายน 2566   กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1915   26 เมษายน 2566   แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1914   26 เมษายน 2566   แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1913   26 เมษายน 2566   การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1912   26 เมษายน 2566   โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1911   26 เมษายน 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1910   26 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง  คณะกรรมการกชภจ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / ว 1909   25 เมษายน 2566   สอบชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1908   25 เมษายน 2566   การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1907   25 เมษายน 2566   จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / ว 1906   25 เมษายน 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / ว 1905   25 เมษายน 2566   เชิญประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.008 / ว 1904   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1903   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะทำงานเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.008 / ว 1902   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1901   25 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1900   25 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 ( (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1899   25 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 3)  นายอำเภอท่าปลา, บ้านโคก และพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1898   25 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร" รางวัลสร้างเสริม คนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1897   25 เมษายน 2566   การรับชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการ Hot Issue กับ กจ.สัญจร Online  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1896   25 เมษายน 2566   แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1895   25 เมษายน 2566   โครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1894   25 เมษายน 2566   โครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1893   25 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน”  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021/ / ว 1892   25 เมษายน 2566   โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอเมืองอุุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / ว 1891   25 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0013 / ว 1890   25 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0009 / ว 1889   25 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน (Monthly Meeting : MM)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4188 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84