| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต(กปภจ)0021 / ว 501   31 มกราคม 2567   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.1 / ว 500   31 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 499   31 มกราคม 2567   การพิจารณากลั่นกรองการขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2567  คณะกรรมการพิจาณาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 498   31 มกราคม 2567   ประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 497   31 มกราคม 2567   ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศมาเลเชีย  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 496   31 มกราคม 2567   แนวทางการควบคุมตรวจตราอาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาต  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.2 / ว 495   31 มกราคม 2567   ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี (กรอ.จังหวัดจันทบุรี)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.2 / ว 494   31 มกราคม 2567   การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.2 / ว 493   31 มกราคม 2567   การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.2/ / ว 492   31 มกราคม 2567   การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ OTOP Big Data เพื่อการพัฒนางานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 491   31 มกราคม 2567   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 490   31 มกราคม 2567   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขน้ำแล้ง  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 489   31 มกราคม 2567   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 488   31 มกราคม 2567   การดำเนินการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  นอภ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 487   31 มกราคม 2567   การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 486   31 มกราคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบแก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกระดับภาค  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 485   31 มกราคม 2567   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาฯ  ผู้อำนวยการสน เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1 และ พล อต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 484   31 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 483   31 มกราคม 2567   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 482   31 มกราคม 2567   ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคราว  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 481   31 มกราคม 2567   ขอส่งแผนงานโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 480   31 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 479   31 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 478   31 มกราคม 2567   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คกก.กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / ว 477   31 มกราคม 2567   การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 476   31 มกราคม 2567   การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / ว 475   31 มกราคม 2567   ตอบข้อหารือการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น  แจ้งท้าย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0013 / ว 474   30 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 473   30 มกราคม 2567   ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึงเวลว ๐๔.๐๐ นาฬิกา  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 472   30 มกราคม 2567   ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึงเวลว ๐๔.๐๐ นาฬิกา  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 471   30 มกราคม 2567   การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 470   30 มกราคม 2567   ดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 469   30 มกราคม 2567   ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจำหาประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 468   30 มกราคม 2567   รายชื่อผู้ตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรจากแรงงานอิสราเอลสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 467   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2567 (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 1/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / ว 466   30 มกราคม 2567   การแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  สื่อมวลชน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 465   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุม พร้อมร่วมงานแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 464   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุม พร้อมร่วมงานแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 463   30 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประสานขอรับการถ่ายโอนสะพาน กรป.กลาง ที่ 86 พ.ศ. 2524 บ้านนาน้ำพาย ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 462   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ปัองกันอัฒพาต ครั้ังที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 461   30 มกราคม 2567   สรุปการประชุมบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.1 / ว 460   30 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 459   30 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 458   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 457   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.5 / ว 456   30 มกราคม 2567   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 455   30 มกราคม 2567   แผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2567) ของกระทรวงมหาดไทบ  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0004 / ว 454   30 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 453   30 มกราคม 2567   การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 452   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2566  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2566 ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56