| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.3 / ว 2237   23 พฤษภาคม 2567   กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2236   23 พฤษภาคม 2567   ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรงระบาดในสถานศึกษา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2235   23 พฤษภาคม 2567   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2234   23 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban TGU)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2233   23 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด  คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด(ตามบัญชีรายชื่อแจ้งท้าย)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2232   23 พฤษภาคม 2567   กำชับการปฎิบัติและสำรวจปัญหาอุปสรรคจากการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2231   21 พฤษภาคม 2567   การประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการฯ  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2230   21 พฤษภาคม 2567   กรมการ  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / ว 2229   21 พฤษภาคม 2567   การควบคุมดูแลสถานบริการ สถา่นประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันวิสาขบูชา 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2228   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.3 / ว 2227   21 พฤษภาคม 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการค่าเบี้ยเลี้ยงและเสบียงสนามฯ  นายอำเภอ ทุถกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2226   21 พฤษภาคม 2567   นายซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / ว 2225   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม กำกับ และติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2224   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม กำกับ และติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2223   21 พฤษภาคม 2567   การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 2222   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1/ / ว 2221   21 พฤษภาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028/ / ว 2220   21 พฤษภาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028/ / ว 2219   21 พฤษภาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2218   21 พฤษภาคม 2567   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าพาหนะปฏิบัติงานสำนักทะเบียนอำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2217   21 พฤษภาคม 2567   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าพาหนะปฏิบัติงานสำนักทะเบียนอำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / ว 2216   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณะ พระบรมราชินี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / ว 2215   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดติถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ วัฒนธรร  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2214   21 พฤษภาคม 2567   การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยว สังคม และสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สังคม และสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 2213   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญร่วมรับการลงพืันที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2212   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิยประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / ว 2211   21 พฤษภาคม 2567   แต่งตั้งและเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2210   21 พฤษภาคม 2567   มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 2209   21 พฤษภาคม 2567   ได้จัดทำการจัดสรรบัญชีอีเมลระดับหน่วยงาน และบัญชีอีเมลรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารงานราชการระหว่างหน่วยงานไปแล้ว  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2208   21 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนงานวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2207   21 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสาละวินโขงเหนือ ปิง วัง ยม และน่าน  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2206   21 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสาละวินโขงเหนือ ปิง วัง ยม และน่าน  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 2205   21 พฤษภาคม 2567   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2204   21 พฤษภาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2203   21 พฤษภาคม 2567   นิตยสารกรมการปกครอง "เทศาภิบาล" เดือน เมษายน 2567  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013/ / ว 2202   21 พฤษภาคม 2567   โครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / ว 2201   21 พฤษภาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 2200   21 พฤษภาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 2199   21 พฤษภาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  คณะทำงานติดตามฯ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / ว 2198   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริกชหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง และชุมชนในพื้นที่อำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2197   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2196   21 พฤษภาคม 2567   กิจกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 2195   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2194   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2193   21 พฤษภาคม 2567   หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2192   21 พฤษภาคม 2567   สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 2191   21 พฤษภาคม 2567   การนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและโทษผิดวินัยมาใช้บังคับกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยอนุโลม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0001/ / ว 2190   21 พฤษภาคม 2567   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินิ  แจ้งท้าย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต0021 / ว 2189   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / ว 2188   21 พฤษภาคม 2567   แนวทางการปฎิบัติการเชื่อมโยงและบูรณาการแนพัฒนาพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุงปี67)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาอำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2637 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53