| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / ว 2036   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2035   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2034   2 พฤษภาคม 2566   การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอตรอนและนายอำเภอน้ำปาด)  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2033   2 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2032   2 พฤษภาคม 2566   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2031   2 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2030   2 พฤษภาคม 2566   การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2029   2 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู เเละค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับเเล เเละนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028 / ว 2028   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานสถานการณ์แรงงานฯ  สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2027   2 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๑๕ (๑/๒๕๖๖) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.3 / ว 2026   2 พฤษภาคม 2566   การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรณีไฟไหม้ป่า  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2025   2 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD"  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 2024   2 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2023   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและอำเภอ  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / ว 2022   2 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับอำเภอ  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2021   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2020   2 พฤษภาคม 2566   สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(1) / ว 2019   2 พฤษภาคม 2566   ขอเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหรส่วนท้องถิ่นเขต7จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1/2566  คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 7จังหวัดอุตรดิตถ์(แนบท้าย)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2018   2 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / ว 2017   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2016   2 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2015   2 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพิชัย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2014   2 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะทำงานการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2013   2 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2012   2 พฤษภาคม 2566   การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2011   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2566  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2010   2 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต รอบการประเมินที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2009   2 พฤษภาคม 2566   ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2008   2 พฤษภาคม 2566   แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนตามโครงการงลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2007   2 พฤษภาคม 2566   จัดส่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / ว 2006   2 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / ว 2005   2 พฤษภาคม 2566   การติดตามและแก้ไขปัญหากรณีไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2004   1 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2003   1 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / ว 2002   1 พฤษภาคม 2566   การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2001   1 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2000   1 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 1999   1 พฤษภาคม 2566   การายางานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566  ผอ.แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1,2 ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1998   1 พฤษภาคม 2566   การายางานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1997   1 พฤษภาคม 2566   การายางานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0004 / ว 1996   1 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี ๒๕66 “พิษณุโลกเกมส์”  ตามแนบ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1995   1 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1994   1 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1993   1 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิก่ีบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0021/ / ว 1992   1 พฤษภาคม 2566   จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 1991   1 พฤษภาคม 2566   มอบหมายภารกิจการจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / ว 1990   30 เมษายน 2566   ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร leadership in international Security ( LISC) ฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2 / ว 1989   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1988   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  คณะกรรมการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1987   28 เมษายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4186 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84