| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0016 / ว 601   7 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67  คณะทำงานตรวจสอบสต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0023.6 / ว 600   7 กุมภาพันธ์ 2567   .ขอแจ้งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ในหญิงตั้งครรภ์ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 599   7 กุมภาพันธ์ 2567   การขอคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 598   7 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี2566-2567 กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความต่อเนื่อง  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / ว 597   7 กุมภาพันธ์ 2567   การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / ว 596   7 กุมภาพันธ์ 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 595   6 กุมภาพันธ์ 2567   นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / ว 594   6 กุมภาพันธ์ 2567   นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ว / ว 593   6 กุมภาพันธ์ 2567   นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ว / ว 592   6 กุมภาพันธ์ 2567   นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ว / ว 591   6 กุมภาพันธ์ 2567   นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.2 / ว 590   6 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 589   6 กุมภาพันธ์ 2567   การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 588   6 กุมภาพันธ์ 2567   การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 587   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 586   6 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ 2567  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / ว 585   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 584   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 583   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 582   6 กุมภาพันธ์ 2567   ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฎการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 581   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.3 / ว 580   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานประจำปี 2566 (Annual Report 2023)  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 579   6 กุมภาพันธ์ 2567   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0035 / ว 578   6 กุมภาพันธ์ 2567   ระเบียบคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0035 / ว 577   6 กุมภาพันธ์ 2567   ระเบียบคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0035 / ว 576   6 กุมภาพันธ์ 2567   ระเบียบคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ) รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0023.5 / ว 575   6 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุม  คณะกรรมการตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 574   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / ว 573   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 572   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Information Center (์NLC)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 571   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอมอบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 570   6 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 569   6 กุมภาพันธ์ 2567   การประกวดคัดเลือก"นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก"ประจำปี พ.ศ.2567  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 568   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 567   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 566   6 กุมภาพันธ์ 2567   การกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดจังหวัดและนายอำเภอตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 565   5 กุมภาพันธ์ 2567   ให้อำเภอดำเนินการบันทึกผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยั่งยืนในระบบ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 564   5 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในไตรมาสที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 563   5 กุมภาพันธ์ 2567   ประชาสัมพันธ์โครงการ Global OTOP 2024 : The unveiled Wisdom "เผยนิยามใหม่สินค้าโอทอปไทย"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 562   5 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สาธิตการตลาด  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 561   5 กุมภาพันธ์ 2567   การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 560   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 559   5 กุมภาพันธ์ 2567   ดำเนินการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะเพื่อตอบในห้องกระทู้ถาม  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / ว 558   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  เจ้าอาวาสวัดทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0003 / ว 557   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4.4/ว65 ลว.31 มค. 2567 เรื่อง การแสดงความประสงค์การรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2 รอบ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0016 / ว 556   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวัฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0019.3 / ว 555   5 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 554   5 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 553   5 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 552   5 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56