| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0028 / ว 1314   20 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1313   20 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / ว 1312   20 มีนาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1311   20 มีนาคม 2566   ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1310   18 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1309   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1308   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม (Monthly Meeting : MM)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1307   17 มีนาคม 2566   อนุมัติโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1306   17 มีนาคม 2566   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1305   17 มีนาคม 2566   การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1304   17 มีนาคม 2566   ขอให้จัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0028 / ว 1303   17 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1302   17 มีนาคม 2566   โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1301   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1300   17 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1299   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 1298   17 มีนาคม 2566   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่า่จากกรมป่าไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1297   17 มีนาคม 2566   การประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 7) 3/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1296   17 มีนาคม 2566   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569  เลขานุการ ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1295   17 มีนาคม 2566   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569  นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1294   17 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1293   17 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  เลขานุการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1292   17 มีนาคม 2566   แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ "พนักงานจ้างตามภารกิจ"และ"พนักงานจ้างทั่วไป" ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1291   17 มีนาคม 2566   แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ "พนักงานจ้างตามภารกิจ"และ"พนักงานจ้างทั่วไป" ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  เลขานุการ ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1290   17 มีนาคม 2566   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1289   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Application Zoom (พื้นที่ภาคเหนือ)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1288   17 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1287   16 มีนาคม 2566   แนวทางการเลื่อรเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 1286   16 มีนาคม 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / ว 1285   16 มีนาคม 2566   การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์และขอเชิญประชุม  กรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 1284   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1283   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 1282   16 มีนาคม 2566   การอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer" ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.4 / ว 1281   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอตรอน และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1280   16 มีนาคม 2566   ตรวจสอบผลการพิจรณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสดิการแห่งรัฐ  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / ว 1279   16 มีนาคม 2566   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1278   16 มีนาคม 2566   เชิญประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1277   16 มีนาคม 2566   พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1276   16 มีนาคม 2566   การแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลรายการทะเบียนครอบครัว  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / ว 1275   16 มีนาคม 2566   สุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (บัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1274   16 มีนาคม 2566   แจ้งให้อำเภอจังหวัดและอำเภอ มอบหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด ทำหน้าที่ สื่อสาร รายงานเหตุการณ์ และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกเกษตรกรจังหวัด  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1273   16 มีนาคม 2566   หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1272   16 มีนาคม 2566   คำสั่งเลื่อนข้าราชการตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัิติการผู้ผ่านการประเมินบุคคลเเละผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย และอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / ว 1271   16 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดอถตรดิตถ์  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 1270   16 มีนาคม 2566   ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำกรเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1269   16 มีนาคม 2566   การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1268   16 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่วสำนวนคดีปกครอง  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1267   16 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1266   16 มีนาคม 2566   โครงการความร่ววมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1265   16 มีนาคม 2566   การแจ้งคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๓๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสังกัดกรมการปกครอง ในการสอบสวนความผิดอาญาตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคลสูญหาย  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53