| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / ว 2314   22 พฤษภาคม 2566   โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2313   22 พฤษภาคม 2566   กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / ว 2312   22 พฤษภาคม 2566   แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0032 / ว 2311   22 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท) ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานชมรมธนาคาร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาเด็กและเยาวช  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2310   22 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2309   22 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  กก5115 / ว 2308   22 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด อุตรดิตถ์ ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก5115 / ว 2307   22 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อุตรดิตถ์ ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 2306   22 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.2 / ว 2305   22 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2304   22 พฤษภาคม 2566   การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการหรือพนักงานครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๖  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2303   22 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3/ / ว 2302   22 พฤษภาคม 2566   แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2301   22 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการสึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2300   22 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / ว 2299   22 พฤษภาคม 2566   การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2566 ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 2298   19 พฤษภาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2297   19 พฤษภาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2296   19 พฤษภาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2295   19 พฤษภาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 2294   19 พฤษภาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2566  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2293   19 พฤษภาคม 2566   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0030 / ว 2292   19 พฤษภาคม 2566   แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  0033.003 / ว 2291   19 พฤษภาคม 2566   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2290   19 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับเเล เเละนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2289   19 พฤษภาคม 2566   การขอรับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 2288   19 พฤษภาคม 2566   การขอรับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2287   19 พฤษภาคม 2566   แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2566 และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) "การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2286   19 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 2285   19 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2284   19 พฤษภาคม 2566   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 2283   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2282   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2281   19 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / ว 2280   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 2279   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 2278   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.2 / ว 2277   19 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2276   19 พฤษภาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอน้ำปาด และอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2275   19 พฤษภาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2274   19 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2273   19 พฤษภาคม 2566   สรุปประเด็นการประชุมฯ  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2272   19 พฤษภาคม 2566   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำอุปโภค เดือนเมษายน2566  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2271   19 พฤษภาคม 2566   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำเดือนเมษายน2566  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / ว 2270   19 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2269   19 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  กก 5115 / ว 2268   19 พฤษภาคม 2566   ขอส่งระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการใช้เงินดอกผลมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การให้รางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๖  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / ว 2267   19 พฤษภาคม 2566   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2266   19 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมเเซมถนน เเหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับเเล)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2265   19 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53