| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / ว 1365   25 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0004 / ว 1364   25 มีนาคม 2567   การรับมอบชุดปฏิบัติการอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1363   25 มีนาคม 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1362   25 มีนาคม 2567   การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1361   25 มีนาคม 2567   การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1360   25 มีนาคม 2567   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1359   25 มีนาคม 2567   ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 2/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1358   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1357   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1356   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  จิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1355   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1354   25 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1353   25 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดอุตรดิตถ์  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1352   25 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ 2/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2/ / ว 1351   25 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1350   25 มีนาคม 2567   สำรวจความต้องการอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดับไฟป่า  แม่ทัพภาคที่3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค3  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / ว 1349   25 มีนาคม 2567   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเแิน พ.ศ. 2562  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 / ว 1348   22 มีนาคม 2567   โครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1347   22 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมหารือบูรณาการใช้ทรัพยากรในการดับไฟป่า ผ่านระบบ VTC  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ท.)หัวหน้าสำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1346   22 มีนาคม 2567   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1345   22 มีนาคม 2567   การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พศ.2547  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1344   22 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / ว 1343   22 มีนาคม 2567   แจ้งบัญชียอดแบ่งเฉลี่ยจำนวนทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1342   22 มีนาคม 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมีนาคม 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1341   22 มีนาคม 2567   การรายงานผลการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1340   22 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 1339   22 มีนาคม 2567   สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2/ / ว 1338   22 มีนาคม 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1337   22 มีนาคม 2567   การใช้ถ้อยคำและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความแตกต่างทางอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 1336   22 มีนาคม 2567   ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเเละการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / ว 1335   22 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67  คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0023.5 / ว 1334   22 มีนาคม 2567   ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1333   22 มีนาคม 2567   แนวการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1332   22 มีนาคม 2567   ขอแจ้งจำนวนเยาวชนสมาชิก ฯ สมัครเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 30  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1331   22 มีนาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567"  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1330   22 มีนาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1329   22 มีนาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567"  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1328   22 มีนาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567"  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1327   22 มีนาคม 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0003 / ว 1326   21 มีนาคม 2567   เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ "การคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean" ครั้งที่ 1/2567  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1325   21 มีนาคม 2567   การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์พศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / ว 1324   21 มีนาคม 2567   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1323   21 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครื่อข่ายพื้นที่สีเขียวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1322   21 มีนาคม 2567   การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / ว 1321   21 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1320   21 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / ว 1319   21 มีนาคม 2567   มาตรการยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / ว 1318   21 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระดับจังหวัด  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0016.3/ / ว 1317   21 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ครั้งที่ 1/2567(15)  คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน  สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก)
  อต 0033.012 / ว 1316   21 มีนาคม 2567   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 6)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1665 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34