| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 2536   7 มิถุนายน 2566   การดำเนินงานตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0021/ / ว 2535   7 มิถุนายน 2566   จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2534   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2533   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จังหวัดอุุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2532   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / ว 2531   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 2530   6 มิถุนายน 2566   กำชับการรายงานข้อมูลคดีและผลการดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2529   6 มิถุนายน 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มิถุนายน 2566  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธาน/นายกชมรม สมาคม มูลนิธิ สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 2528   6 มิถุนายน 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / ว 2527   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ)/ว / ว 2526   6 มิถุนายน 2566   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1/ว / ว 2525   6 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2524   6 มิถุนายน 2566   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2523   6 มิถุนายน 2566   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2522   6 มิถุนายน 2566   การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / ว 2521   6 มิถุนายน 2566   ขอรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารกรมการปกครองส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2520   6 มิถุนายน 2566   ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่าวยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2519   6 มิถุนายน 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์/ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2518   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ขัดเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดการจัดทำมาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ (คพร.อต.)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2517   2 มิถุนายน 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566)  นายอำเภอลับแล นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / ว 2516   2 มิถุนายน 2566   แก้ไขประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022/ / ว 2515   2 มิถุนายน 2566   การพิจารณาคัดเลือกโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางพระราชดำริ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2514   2 มิถุนายน 2566   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / ว 2513   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / ว 2512   2 มิถุนายน 2566   การคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2566  คณะกรรมการฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0007 / ว 2511   2 มิถุนายน 2566   การสำรวจข้อมูลเพื่ดจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาประมง ปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2510   2 มิถุนายน 2566   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2509   2 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / ว 2508   2 มิถุนายน 2566   ่การเสนอคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด กรณีวัดท่ีได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณนอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(ม) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2507   2 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 6)  นายอำเภอท่าปลา บ้านโคกและพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2506   2 มิถุนายน 2566   คัดเลือกการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 2505   2 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2504   2 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ (PCIO)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2 / ว 2503   2 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2502   2 มิถุนายน 2566   การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2501   2 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2566  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2500   2 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2499   2 มิถุนายน 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมาหดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายสุภกิณห์แวงชิน)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2498   2 มิถุนายน 2566   แนวทางปฏิบัติในห้วงสัปดาห์ วันวิสาขบูชาโลก  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2497   2 มิถุนายน 2566   การรายงานกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Repr) ระบบรานยงานผลการประฎิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2496   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / ว 2495   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2494   1 มิถุนายน 2566   โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2493   1 มิถุนายน 2566   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2492   1 มิถุนายน 2566   รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2491   1 มิถุนายน 2566   การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 2490   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ "การออกแบบวัตกรรมและการจัดทำโครงการประกวด "ท้องถิ่นดิจิทัล" ปีงบประมาณ 2566 ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (CHATGPT) และการนำเสนอโครงการด้วยสื่อดิจิทัล (Motion Graphic) แบบมืออาชีพ"  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2489   1 มิถุนายน 2566   การสัมมนาวิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสุดขั้วเพื่อระงับเหตุภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่มีความผันผวนขั้นรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2 / ว 2488   1 มิถุนายน 2566   การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2487   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัด รวมถึงความเป็นไปได้ ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference ด้วยระบบ Application Zoom  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 4186 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84