| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0021 / ว 2389   26 พฤษภาคม 2566   ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2388   26 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  เขตพืนที่การศึกษา อต.1,2,ม 39  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2387   26 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อติดตามประเมินเสริมพลัง "จังหวัดถนนปลอดภัย 5 ด้าน"  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2386   26 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0019.4 / ว 2385   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12)  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / ว 2384   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบขออนุญาตใช้อาคารและสถานที่ ตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการบริหาร อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 2383   26 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2382   26 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / ว 2381   26 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการประกวด การจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2380   26 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม OpenGov Space ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Face of OpenGov การเดินทางสู่การเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาภาครัฐ”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.1 / ว 2379   26 พฤษภาคม 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2378   26 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 5)  นายอำเภอน้ำปาด ฟากท่า และลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2377   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งใบเกียรติบัตรการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย และท่าปลา)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2376   26 พฤษภาคม 2566   การมอบเกียรติบัตรการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย และท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2375   26 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา  หัวหน้าส่วนราชการ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2374   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งมอบหนังสือ "นาหว้าโมเดล"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2373   26 พฤษภาคม 2566   การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรีประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอทองแสนขัน)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2372   26 พฤษภาคม 2566   การบริหารงบประมารตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (บัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2371   26 พฤษภาคม 2566   การมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566  นายอำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย และอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2370   26 พฤษภาคม 2566   การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2369   26 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2368   26 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2367   26 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2366   26 พฤษภาคม 2566   การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2365   26 พฤษภาคม 2566   แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2364   26 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง อย่างมีชีวิตและยั่งยืน ภายใต้หลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / ว 2363   26 พฤษภาคม 2566   สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถึงแก่กรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2362   26 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 2361   26 พฤษภาคม 2566   พิธีสรงน้ำพระราชทานเจดีย์พระธาตุพระฝาง พิธีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุพระฝาง และงานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่องจำลอง ประจำปี 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2360   26 พฤษภาคม 2566   พิธีสรงน้ำพระราชทานเจดีย์พระธาตุพระฝาง พิธีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุพระฝาง และงานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่องจำลอง ประจำปี 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2359   26 พฤษภาคม 2566   เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2358   26 พฤษภาคม 2566   เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2357   26 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2356   26 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  กค 0318.72/ / ว 2355   26 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0017.3 / ว 2354   25 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 2353   25 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2352   25 พฤษภาคม 2566   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2351   25 พฤษภาคม 2566   การลงทะเบียนใช้งานระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปเคชัน ThaiD  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2350   25 พฤษภาคม 2566   การลงทะเบียนใช้งานระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปเคชัน ThaiD  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / ว 2349   25 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สือประชาชนสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพในงาน วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 33  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา และ นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2348   25 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลื่อนการประชุมผู้รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  นาอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 2347   25 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2346   25 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2345   25 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ /พระวินัยสาทร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2344   25 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2343   25 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2342   25 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุตรดิตถประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2341   25 พฤษภาคม 2566   การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๘๐  นายอำเภอตรอน และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2340   25 พฤษภาคม 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84