| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ว / ว 951   28 กุมภาพันธ์ 2567   สำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องช่วยเหลืออย่างเรงด่วน  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 950   28 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (1) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝ่ายทหาร) ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จ่าจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 949   28 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมิณความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของศาลยุติธรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 948   28 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เดือนมีนาคม 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 947   28 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และเสนอแนะแนวทางจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเขตพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง (องค์การมหาชน) (Office of Sufficiency Economy Development Zone : OSEDZ) ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ฉบับสมบูรณ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / ว 946   28 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 945   28 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 944   28 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / ว 943   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอมอบหมายเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 1) ผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / ว 942   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 1) ผังเมืองรวม ชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022/ / ว 941   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 1) ผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 940   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2/ / ว 939   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 และนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 938   27 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ตามมาตรา 153 ของรัฐมนตรี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / ว 937   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร  ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 936   27 กุมภาพันธ์ 2567   รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) งบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 935   27 กุมภาพันธ์ 2567   รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2567)  นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 934   27 กุมภาพันธ์ 2567   รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลองกอง/ลางสาด คุณภาพ (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2567)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 933   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญรับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 - 2  นายอำเภอพิชัย,นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 932   27 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 931   27 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกับหัวหน้าห้องการคณะกรรมการชายแดนแห่งชาติ สปป.ลาว  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 930   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บ และเสียชีวิต  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / ว 929   27 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 928   27 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม กำกับ และติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2567  คณะทำงานร่วมราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2/2566  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0013 / ว 927   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน มีนาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 926   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 925   27 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดอุตรดิตถ์  รา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 924   27 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 923   27 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 922   27 กุมภาพันธ์ 2567   ประชาสัมพันธ์โครงการ Global OTOP 2024 : The unveiled Wisdom "เผยนิยามใหม่สินค้าโอทอปไทย" (ครั้งที่ 2)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 921   27 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และรักษาการในตำแหน่ง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 920   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.4 / ว 919   27 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.3 / ว 918   27 กุมภาพันธ์ 2567   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / ว 917   27 กุมภาพันธ์ 2567   การกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 916   27 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 915   27 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 914   27 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 913   27 กุมภาพันธ์ 2567   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 912   27 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ แทนตำแหน่งว่าง  คณะอนุกรรมการ ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 911   27 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการ ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 910   27 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในไตรมาสที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 909   27 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 908   27 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 907   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / ว 906   27 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.2 / ว 905   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผุ้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 904   27 กุมภาพันธ์ 2567   การยกระดับงานเทศกาลประเพณีจังหวัดอุตรดิตถ์และการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูนำชุมชน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.6 / ว 903   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 902   27 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56