| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.6 / ว 569   6 กุมภาพันธ์ 2567   การประกวดคัดเลือก"นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก"ประจำปี พ.ศ.2567  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 568   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 567   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 566   6 กุมภาพันธ์ 2567   การกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดจังหวัดและนายอำเภอตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 565   5 กุมภาพันธ์ 2567   ให้อำเภอดำเนินการบันทึกผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยั่งยืนในระบบ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 564   5 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในไตรมาสที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 563   5 กุมภาพันธ์ 2567   ประชาสัมพันธ์โครงการ Global OTOP 2024 : The unveiled Wisdom "เผยนิยามใหม่สินค้าโอทอปไทย"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 562   5 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สาธิตการตลาด  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 561   5 กุมภาพันธ์ 2567   การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 560   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 559   5 กุมภาพันธ์ 2567   ดำเนินการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะเพื่อตอบในห้องกระทู้ถาม  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / ว 558   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  เจ้าอาวาสวัดทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0003 / ว 557   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4.4/ว65 ลว.31 มค. 2567 เรื่อง การแสดงความประสงค์การรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2 รอบ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0016 / ว 556   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวัฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0019.3 / ว 555   5 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 554   5 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 553   5 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 552   5 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 551   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 550   5 กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมกราคม 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 549   5 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0014.2 / ว 548   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 547   5 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2567  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 546   5 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 545   5 กุมภาพันธ์ 2567   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013 / ว 544   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์สำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) สำหรับหน่วยงานราชการ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0023.6 / ว 543   5 กุมภาพันธ์ 2567   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 542   2 กุมภาพันธ์ 2567   คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 541   2 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 540   2 กุมภาพันธ์ 2567   การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงตรุษจีน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0003 / ว 539   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว41 ลว 24 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 25 กย. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0028/ / ว 538   2 กุมภาพันธ์ 2567   การบังคับใช้คู่มือการปฎิบัติงานตามคู่มือมาตราฐานการปฎิบัติงาน ฯลฯ  หัวหน้าส่วนราชการสังหัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 537   2 กุมภาพันธ์ 2567   การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 536   2 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566-2567 กระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 535   2 กุมภาพันธ์ 2567   การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 534   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นำร่องของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 533   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว16 ลว.24 มกราคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2567  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 532   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 531   1 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบและรับรองความมีอยู่จริงของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 530   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 529   1 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 528   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ในหญิงตั้งครรภ์ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 527   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 526   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 17 และ 18  บั๙ีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 525   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 524   1 กุมภาพันธ์ 2567   การสนับสนุนการดำเนินกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเทศบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.5 / ว 523   1 กุมภาพันธ์ 2567   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 522   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 521   1 กุมภาพันธ์ 2567   มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / ว 520   1 กุมภาพันธ์ 2567   ติดตามผลการดำเนินงานการผลักดันนโยบายน้ำประปาดื่มได้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชน ที่ต้องซื้อน้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3319 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67