| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  0017.5 / ว 2137   17 พฤษภาคม 2567   การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 2136   17 พฤษภาคม 2567   การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.012 / ว 2135   17 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2134   17 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญคณะครูและนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0021/ / ว 2133   16 พฤษภาคม 2567   หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ. 2567  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 2132   16 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 2131   16 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอลับแล และนายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2130   16 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนนสำหรับก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอท่าปลา และนายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2129   16 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป.โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ.ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ..๒๕๖7.งวดที่.3.(เดือนมิถุนายน 2567)  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 2128   16 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 2127   16 พฤษภาคม 2567   โครงการส่งเสริมและพัฒนาชาวสวนทุเรียนเพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพดี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ศธ ๐๒๑๓๐ / ว 2126   16 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / ว 2125   16 พฤษภาคม 2567   สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล.พ.ศ..๒๕๖๔.แก้ไขเพิ่มเติม.(ฉบับที่.๒).พ.ศ..๒๕๖๖  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2124   16 พฤษภาคม 2567   แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2123   16 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ.ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ..๒๕๖7 งวดที่.3.(เดือนมิถุนายน.2565)  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2122   16 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนีบสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2121   16 พฤษภาคม 2567   ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2120   16 พฤษภาคม 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบปแระมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2  นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอตรอน และนายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2119   15 พฤษภาคม 2567   เร่งรัดการตอบข้อหารือของสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.2 / ว 2118   15 พฤษภาคม 2567   การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสามคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2117   15 พฤษภาคม 2567   การสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2116   15 พฤษภาคม 2567   ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย และอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2115   15 พฤษภาคม 2567   หารือการปฏิบัติตามระเบียบหระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เเละการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2114   15 พฤษภาคม 2567   เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2113   15 พฤษภาคม 2567   แจ้งการแต่ตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวีดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2112   15 พฤษภาคม 2567   การจัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน  1.ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 6.ผอ.สนง.ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 7.ศึกษาธิกา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2111   15 พฤษภาคม 2567   กำชับให้มีการตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิงเพื่อป้องกันเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากดอกไม้เพลิงเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2110   15 พฤษภาคม 2567   เชิญสำรวจรอยเท้าสัตว์โบราณ  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / ว 2109   15 พฤษภาคม 2567   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2108   15 พฤษภาคม 2567   มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022.2 / ว 2107   15 พฤษภาคม 2567   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0007 / ว 2106   15 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย นายอำเภอท่าปลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุุตรดิตถ์ นายสถานี อสมท. อุตรดติถ์ และ หัวหน้าสถานีวิทยุ วปถ.14  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0035 / ว 2105   15 พฤษภาคม 2567   เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  กก5115 / ว 2104   15 พฤษภาคม 2567   ขอส่งงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  กรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / ว 2103   15 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0021 / ว 2102   15 พฤษภาคม 2567   การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการ อปพร. อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 2101   15 พฤษภาคม 2567   การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการ อปพร. อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 2100   15 พฤษภาคม 2567   ซักซ้อมการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / ว 2099   15 พฤษภาคม 2567   การจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 2098   15 พฤษภาคม 2567   เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการ (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0021 / ว 2097   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / ว 2096   15 พฤษภาคม 2567   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียนประวัติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / ว 2095   15 พฤษภาคม 2567   การสำรวจข้อมูลคณะกรรมการหมู่บ้าน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2094   15 พฤษภาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2093   15 พฤษภาคม 2567   การดำเนินโครงการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรในสังกัดกรมปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2092   15 พฤษภาคม 2567   การรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือการขจัดความยากจน  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด และอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก5115 / ว 2091   15 พฤษภาคม 2567   เชิญเป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  กรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / ว 2090   15 พฤษภาคม 2567   การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.3 / ว 2089   15 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2088   15 พฤษภาคม 2567   การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้งและขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีอัฏฐมีบูชา  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2637 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53