| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / ว 2114   10 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0021 / ว 2113   10 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.008 / ว 2112   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญออกเยี่ยมและประเมินติดตามผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ปี 2566  รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2111   10 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2110   10 พฤษภาคม 2566   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2109   10 พฤษภาคม 2566   ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2108   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2107   9 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2106   9 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 2105   9 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบทางไกล (VTC)  หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ และหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2104   9 พฤษภาคม 2566   สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2103   9 พฤษภาคม 2566   ขอให้อำเภอทุกอำเภอเข้มงวดกวดขันสำรวจตรวจสอบว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2102   9 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของ เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0021/ / ว 2101   9 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4/ว / ว 2100   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / ว 2099   9 พฤษภาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 2098   9 พฤษภาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 2097   9 พฤษภาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 2096   9 พฤษภาคม 2566   จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งฯ(ตามบัญชีแนบท้าย)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2095   9 พฤษภาคม 2566   จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 2094   8 พฤษภาคม 2566   การจัดงาน "เทศกาลทุเรียนหลง หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลทุเรียนหลง หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2093   8 พฤษภาคม 2566   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2092   8 พฤษภาคม 2566   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต (กปภจ) 0021/ว/ / ว 2091   8 พฤษภาคม 2566   การประชุมติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 2090   8 พฤษภาคม 2566   การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 2089   8 พฤษภาคม 2566   ขอส่งข้อมูลการแจ้งเตืิอนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2088   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลื่อนการนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2087   8 พฤษภาคม 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2086   8 พฤษภาคม 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2085   8 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2084   8 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไวรัสโตรค  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 2083   8 พฤษภาคม 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2566  รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 2082   8 พฤษภาคม 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 2081   8 พฤษภาคม 2566   การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ / ว 2080   8 พฤษภาคม 2566   การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ของกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 2079   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด ครั้งที่ 3/2566  นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2078   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2077   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานและร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2076   8 พฤษภาคม 2566   การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทย์สภาว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2075   8 พฤษภาคม 2566   ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2074   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รุ่นที่ 11 – 15  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2073   8 พฤษภาคม 2566   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤษภาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2072   8 พฤษภาคม 2566   การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  หัวหน้าส่วนราชการผู้เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯทุกหมวด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2071   8 พฤษภาคม 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566 )  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2070   8 พฤษภาคม 2566   ตรวจสอบที่ิดนราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 2069   7 พฤษภาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 2068   7 พฤษภาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ทุกอออห่ง ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรธาน / นายก มูลนิธิสมาคม ชมรม สโมสรทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / ว 2067   6 พฤษภาคม 2566   แจ้งเตือนสภาวะอากาศ  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 2066   3 พฤษภาคม 2566   มอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / ว 2065   3 พฤษภาคม 2566   อนุมัติแผนงบบูรณาการ งวด 2 ไตรมาส 3  นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น ลับแล น้ำปาด บ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53