| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ว / ว 1964   28 เมษายน 2566   แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมอาสาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1963   28 เมษายน 2566   โทรสาร  มทบ.35 ,ชลประทาน,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,เกษตรจังหวัด,ประมง,ปศุสัตว์,สำนักงาน ทสจ.,แขวงทางหลวงที่1,2 ,แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.2 / ว 1962   28 เมษายน 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3/ว / ว 1961   28 เมษายน 2566   ผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1960   28 เมษายน 2566   การกำนหดผู้ให้ความเห็นชอบตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1959   28 เมษายน 2566   การโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดตาก เเม่ฮ่องสอน บึงกาฬ เเละประธาน ก.ท.จ.เชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1958   28 เมษายน 2566   การโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดตาก เเม่ฮ่องสอน บึงกาฬ เเละประธาน ก.ท.จ.เชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1957   28 เมษายน 2566   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1956   28 เมษายน 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1955   28 เมษายน 2566   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  นอ.ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1954   28 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกราษฎร  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / ว 1953   27 เมษายน 2566   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ผอ.รพ.ศูนย์,ทั่วไป/นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์/ผอ.รพช.ทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1952   27 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 1951   27 เมษายน 2566   หารือการขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1950   27 เมษายน 2566   การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / ว 1949   27 เมษายน 2566   การสนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1948   27 เมษายน 2566   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1947   27 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1946   27 เมษายน 2566   ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 001801/ว / ว 1945   27 เมษายน 2566   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นาอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 1944   27 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 1943   27 เมษายน 2566   การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จุดดำเนินการจังหวัดบึงกาฬ  นายอำเภอฟากท่า นายอำเภอลับแล นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ว / ว 1942   27 เมษายน 2566   การพัฒนาประสิทธิ้ภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  นายอำเภอพิชัย นายอำเภอทองแสนขัน นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0008 / ว 1941   27 เมษายน 2566   แจ้งการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖  นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  ยธ02099 / ว 1940   27 เมษายน 2566   แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / ว 1939   27 เมษายน 2566   ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอเมือง พิชัย ลับแล ท่าปลา น้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1938   27 เมษายน 2566   แจ้งยกเลิกการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนเมษายน 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1937   27 เมษายน 2566   กิจกรรม Live Your Idea Matter  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1936   27 เมษายน 2566   กิจกรรม Live Your Idea Matter  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 1935   27 เมษายน 2566   การจัดการแข่งขันการกู้ภัยของ อปท.รอบพิเศษ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1934   27 เมษายน 2566   จัดทำขัอมูลศูนย์การเรียนรู้ของหน่าวยงาน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1933   27 เมษายน 2566   ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานกรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอบัตร  นายอำเภอ ทุกอำเภอและนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1932   27 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1931   26 เมษายน 2566   โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2566 เวทีครั้งที่ 2  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอตรอน,นายอำเภอทองแสนขัน และนายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1930   26 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมลงพื้นที่่สำรวจข้อมูลสับปะรด ปีการผลิต 2566  นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1929   26 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับเขต  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1928   26 เมษายน 2566   การคัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำจุดเรียนรู้ ต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1927   26 เมษายน 2566   ขอให้ตรวจสอบและควบคุมกำกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้รอบคอบ รัดกุม เป็นไปตามกำหนดเวลา  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0014.2 / ว 1926   26 เมษายน 2566   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธ์ต่างถิ่น  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0016 / ว 1925   26 เมษายน 2566   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1924   26 เมษายน 2566   ขอให้ติดตาม นำส่ง ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 1923   26 เมษายน 2566   มาตรการป้องกันารถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1922   26 เมษายน 2566   จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 1921   26 เมษายน 2566   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1920   26 เมษายน 2566   การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนในประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินฯ และปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  0017.5 / ว 1919   26 เมษายน 2566   ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  0017.5 / ว 1918   26 เมษายน 2566   แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1917   26 เมษายน 2566   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1916   26 เมษายน 2566   กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1915   26 เมษายน 2566   แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53