| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.3 / ว 1791   20 เมษายน 2566   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1790   20 เมษายน 2566   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1789   20 เมษายน 2566   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1788   20 เมษายน 2566   การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมการออมและพัมนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1787   20 เมษายน 2566   การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  0017.5 / ว 1786   20 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1785   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉินภายใต้ WHO Country Cooperation Strategy 2022 – 2026 ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / ว 1784   19 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1/ / ว 1783   19 เมษายน 2566   ขอความช่วยเหลือตัดต้นไม้ริมทาง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมมิภาคอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / ว 1782   19 เมษายน 2566   การอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1781   19 เมษายน 2566   แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566  (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1780   19 เมษายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เเละภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1779   19 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1778   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ  คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1777   19 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 2)  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1776   19 เมษายน 2566   แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1775   19 เมษายน 2566   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1774   19 เมษายน 2566   การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1773   19 เมษายน 2566   ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอเมือง พิชัย ลับแล ท่าปลา ตรอน น้ำปาด นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ / ว 1772   19 เมษายน 2566   การเสนอความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0004 / ว 1771   19 เมษายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566  ตามแนบ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / ว 1770   19 เมษายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / ว 1769   19 เมษายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1768   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฎิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัด สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ คล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1767   19 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1766   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1765   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / ว 1764   19 เมษายน 2566   ขอให้พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1763   19 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1762   19 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / ว 1761   19 เมษายน 2566   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  แจ้งท้าย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 1760   19 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนิเทศแนวทางการตรวจประเมินมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / ว 1759   19 เมษายน 2566   โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 1758   19 เมษายน 2566   เผยแพร่บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง "การตีความในสัญญากรณีที่มีข้อสงสัย"  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2/ / ว 1757   19 เมษายน 2566   สมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถึงแก่กรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1756   19 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566 - 2570)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / ว 1755   19 เมษายน 2566   สมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถึงแก่กรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1754   19 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566 - 2570)  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1753   19 เมษายน 2566   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1752   19 เมษายน 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนเมษายน 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / ว 1751   19 เมษายน 2566   หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญิจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1750   19 เมษายน 2566   ขอหารือการเป็นการสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 1749   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย และสาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1748   18 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.2 / ว 1747   18 เมษายน 2566   การตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ของนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และการประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 8) ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1746   18 เมษายน 2566   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  นายอำเภอพิชัย และทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1745   18 เมษายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอทองเเสนขัน เเละนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1744   18 เมษายน 2566   การเปลี่ยนรูปแบบการยื่นคำร้องขอย้ายเป็นรูปแบบออนไลน์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(1) / ว 1743   18 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนื้องถิ่นเขต7จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1/2566  คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 7จังหวัดอุตรดิตถ์(แนบท้าย)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0017.1 / ว 1742   18 เมษายน 2566   แจ้งเตือนภัยการนำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรมมาหลอกลวงประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 4191 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84