| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 2189   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2188   14 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2187   14 พฤษภาคม 2566   กฎกระทรวงกำหนดการปฎิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖  นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2186   14 พฤษภาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2185   14 พฤษภาคม 2566   กำชับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของโครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2184   14 พฤษภาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2183   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งเลื่อนการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2182   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งเลื่อนการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2181   12 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 2180   12 พฤษภาคม 2566   การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฎิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2179   12 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2178   12 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 2177   12 พฤษภาคม 2566   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหากิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ทุกแห่ง ประธาน / นายก มูลนิธิ สมาคม ชมรมสโมสรทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2176   12 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2175   12 พฤษภาคม 2566   รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2174   12 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2173   12 พฤษภาคม 2566   ประชุมแนวทางการตอบแบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ (PCIO)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2172   12 พฤษภาคม 2566   ข้อหารือตามมติที่ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2 ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.2 / ว 2171   12 พฤษภาคม 2566   การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2170   12 พฤษภาคม 2566   โครงการยกระดับธรรมา๓ิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(รุ่น ๓)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2169   12 พฤษภาคม 2566   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา 1672  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2168   12 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2167   12 พฤษภาคม 2566   โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2166   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Clinic Amphoe ITA ผ่านระบบ Zoom  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2165   12 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2164   12 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2163   12 พฤษภาคม 2566   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจักการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2162   12 พฤษภาคม 2566   การคัคเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2161   12 พฤษภาคม 2566   การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิต ปี 2565/66  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 2160   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2159   12 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2158   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2157   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2156   12 พฤษภาคม 2566   ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0023.5 / ว 2155   12 พฤษภาคม 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2154   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งกำหนดการลงพืันที่เพื่อรับรองตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2153   12 พฤษภาคม 2566   แผนลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล และ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล) และปลัดจังหวัดอุตรดตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก5115 / ว 2152   11 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก5115 / ว 2151   11 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก๕๑๑๕ / ว 2150   11 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ จังหวัดกำแพงเพชร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.2/ / ว 2149   11 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2148   11 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ทางสื่อโทรทัศน์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 2147   11 พฤษภาคม 2566   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร.“การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Smart City Management)”  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2146   11 พฤษภาคม 2566   การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2145   11 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลการขับเคลือน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 2144   11 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2143   11 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2142   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตัั้งข้าราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / ว 2141   11 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมประจำเดือน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และ นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2140   11 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84