| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.2 / ว 1989   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1988   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  คณะกรรมการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1987   28 เมษายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1986   28 เมษายน 2566   สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอฟากท่า  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1985   28 เมษายน 2566   แจ้งเตือนสภาวะอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / ว 1984   28 เมษายน 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2566  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1983   28 เมษายน 2566   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” จังหวัดพังงา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0023.5 / ว 1982   28 เมษายน 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน มีนาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1981   28 เมษายน 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1980   28 เมษายน 2566   สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอฟากท่า  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1979   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2/ / ว 1978   28 เมษายน 2566   การประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (บัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1977   28 เมษายน 2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.3/ว / ว 1976   28 เมษายน 2566   คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1975   28 เมษายน 2566   การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1974   28 เมษายน 2566   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1973   28 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 1972   28 เมษายน 2566   การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1971   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3/ว / ว 1970   28 เมษายน 2566   แจ้งปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองุทนการออมแห่งชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1969   28 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 1968   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) รอง ผอ.รมน.จังหวัดอ.ต.(ท) หัวหน้าจิตอาสา 904 เเละผู้เเทนหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1967   28 เมษายน 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1966   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1965   28 เมษายน 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและจัดตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1964   28 เมษายน 2566   แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมอาสาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1963   28 เมษายน 2566   โทรสาร  มทบ.35 ,ชลประทาน,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,เกษตรจังหวัด,ประมง,ปศุสัตว์,สำนักงาน ทสจ.,แขวงทางหลวงที่1,2 ,แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.2 / ว 1962   28 เมษายน 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3/ว / ว 1961   28 เมษายน 2566   ผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1960   28 เมษายน 2566   การกำนหดผู้ให้ความเห็นชอบตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1959   28 เมษายน 2566   การโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดตาก เเม่ฮ่องสอน บึงกาฬ เเละประธาน ก.ท.จ.เชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1958   28 เมษายน 2566   การโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดตาก เเม่ฮ่องสอน บึงกาฬ เเละประธาน ก.ท.จ.เชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1957   28 เมษายน 2566   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1956   28 เมษายน 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1955   28 เมษายน 2566   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  นอ.ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1954   28 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกราษฎร  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / ว 1953   27 เมษายน 2566   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ผอ.รพ.ศูนย์,ทั่วไป/นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์/ผอ.รพช.ทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1952   27 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 1951   27 เมษายน 2566   หารือการขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1950   27 เมษายน 2566   การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / ว 1949   27 เมษายน 2566   การสนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1948   27 เมษายน 2566   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1947   27 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1946   27 เมษายน 2566   ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 001801/ว / ว 1945   27 เมษายน 2566   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นาอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 1944   27 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ว / ว 1943   27 เมษายน 2566   การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จุดดำเนินการจังหวัดบึงกาฬ  นายอำเภอฟากท่า นายอำเภอลับแล นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ว / ว 1942   27 เมษายน 2566   การพัฒนาประสิทธิ้ภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  นายอำเภอพิชัย นายอำเภอทองแสนขัน นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0008 / ว 1941   27 เมษายน 2566   แจ้งการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖  นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  ยธ02099 / ว 1940   27 เมษายน 2566   แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84