| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / ว 1465   1 เมษายน 2567   ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1464   1 เมษายน 2567   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1463   1 เมษายน 2567   โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1462   1 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การประชุมชักซ้อมการขอรับอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา.(YinD) รุ่นที่.๑๑.(อาสาสมัครหน่วยสันติภาพ.สหรัฐอเมริกา.รุ่นที่.๑๓๖)  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ / ว 1461   1 เมษายน 2567   การสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) (ฉบับทบทวน)  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (บัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1460   1 เมษายน 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1459   1 เมษายน 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1458   1 เมษายน 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1457   1 เมษายน 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1456   1 เมษายน 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0017.5 / ว 1455   1 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1454   29 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “2024-2030-2050 โลกจะเดือดต่างกันอย่างไร”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1453   29 มีนาคม 2567   รายการสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.004 / ว 1452   29 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานการปรชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1451   29 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1450   29 มีนาคม 2567   การประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1449   29 มีนาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.012 / ว 1448   29 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 3/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 1447   29 มีนาคม 2567   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.4 / ว 1446   29 มีนาคม 2567   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1445   29 มีนาคม 2567   การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1444   29 มีนาคม 2567   โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1443   29 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรม"สัปดาห์การให้บริการประชาชน"เนืองในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1442   29 มีนาคม 2567   แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / ว 1441   29 มีนาคม 2567   การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แ่านการคัดเคลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ.2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 1440   29 มีนาคม 2567   การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการ สพป.อต.เขต1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / ว 1439   29 มีนาคม 2567   ผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1438   29 มีนาคม 2567   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / ว 1437   29 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / ว 1436   29 มีนาคม 2567   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างเหมาบริการนิคมสหกรณ์ฟากท่า  นางกนกวรรณ ทองตัน นายสมบัติ เนียมท้วม นางพาณี ชัยกันทะ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1435   29 มีนาคม 2567   การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  หัวหน้าส่งนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.011 / ว 1434   29 มีนาคม 2567   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1433   29 มีนาคม 2567   ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการและสถานที่ในการดำเนิน "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ 2561  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1432   29 มีนาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสันบสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567))  นายอำเภอทุกอำภอ (ยกเว้นบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1431   29 มีนาคม 2567   แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 1430   29 มีนาคม 2567   การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 1429   29 มีนาคม 2567   โครงการ "การคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean"  หัวหน้าส่วนราชการ (ตามแนบ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1428   28 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบรรพชาสามเณร  คณะกรรมการบรรพชาสามเณร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1427   28 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1426   28 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอให้พิจารณามอบหมายบุคคลเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง 2024-2030-2050 โลกจะเดือดต่างกันอย่างไร  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 1425   28 มีนาคม 2567   ขอแก้ไขการแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1424   28 มีนาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่ง มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนฯ  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1423   28 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ และการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (ระบบ Foodhandler)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1422   28 มีนาคม 2567   การเสนอโครงการพัฒนาบึงมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล และอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1421   28 มีนาคม 2567   แจ้งเลื่อนการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1420   28 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567  คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1419   28 มีนาคม 2567   การกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและึวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0013 / ว 1418   27 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567  ผู้จัดการ/เจ้าของสถานประกอบการ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 1417   27 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567  ผู้จัดการ/เจ้าของสถานประกอบการ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 1416   27 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน เมษายน 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2215 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45