| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / ว 1864   24 เมษายน 2566   เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1863   24 เมษายน 2566   เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประธานคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / ว 1862   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือแจ้งเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกประเภท  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1861   24 เมษายน 2566   การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1860   24 เมษายน 2566   การเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินแผน และซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1859   24 เมษายน 2566   ขอมอบหนังสือ "วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2565 พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย"  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1858   24 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0016 / ว 1857   24 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมรวบรวมรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกและกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0016 / ว 1856   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์/และนายอำเภอพิชัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1855   23 เมษายน 2566   จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0017.5 / ว 1854   22 เมษายน 2566   การเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริงของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 1853   22 เมษายน 2566   แจ้งเตือนสภาพอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1852   22 เมษายน 2566   แจ้งเตือนสภาพอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 1851   21 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1850   21 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประธานคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / ว 1849   21 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1848   21 เมษายน 2566   การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการลักลอบการจัดให้มีการเล่นการพนัน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 1847   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1846   21 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1845   21 เมษายน 2566   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4/ว / ว 1844   21 เมษายน 2566   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ว / ว 1843   21 เมษายน 2566   การประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ว / ว 1842   21 เมษายน 2566   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / ว 1841   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1840   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1839   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1838   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1837   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1836   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1835   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1834   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1833   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / ว 1832   21 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1831   21 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1830   21 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ /พระวินัยสาทร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1829   21 เมษายน 2566   แจ้งเตือนภัยการนำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรมมาหลอกลวงประชาชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / ว 1828   21 เมษายน 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง  พระ5 รูป  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1827   21 เมษายน 2566   ขออารธนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น  เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ,เจ้าคณะอำเภอตรอน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1826   21 เมษายน 2566   ขออาราธนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม) รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1825   21 เมษายน 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  ีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0013 / ว 1824   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1823   21 เมษายน 2566   แจ้งอำเภอดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 1822   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 1821   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2566 พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 1820   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1819   21 เมษายน 2566   ประชุมประจำเดือน  รองผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย อบจ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กค 0318.72/ / ว 1818   21 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0021 / ว 1817   21 เมษายน 2566   การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการ อปพร. อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0013 / ว 1816   21 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2566 และการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1815   21 เมษายน 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53